Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Çərşənbə axşamı, 18 Oktyabr 2011 00:17

müdafiə karde Fələstini milləti ku

 müdafiə karde Fələstini milləti ku türkiyə bə püroblem ğəror doe hese
Bazar ertəsi, 17 Oktyabr 2011 12:00

Medvedef veladimir potin gıle məromiyə şəxs hese

   Rusiyə perezdent əlavə bı təkid bı ım məsələ ki ım ülkə devləti nizam bəpe əvəz bıbo məsləhətış doiy ki ilə devlət yulə devlət bəpe təşkil bıbo
    Se həzo nəfər pakestani amerika həvoiyə hücomaton də kıştə ben
Eterazaton idomə pəydo karde amerika də şikago pülis 175 nəfə eteraz əkan əsirış gətə
Potini sə barzəti rusiyə seçki kandidatori də ım ülkə inkışafi təzmin karde ruədəy    
ermənestani milləti noroziyəti   ım ülkə eğtesadi bevəcə şərayeti ku
Şənbə, 15 Oktyabr 2011 21:30

ironi xarıci təşkilati bəyaniyə

ironi xarıci təşkilati  bəyaniyə bı amerika məğamaton be əsasə idıa
Şənbə, 15 Oktyabr 2011 21:26

filip hamond engilisi tojə müdafiə vəzir

 ngilisi iy minə vəzi ilə ıştə yulə partiyaon ku müdafiyə vəziri bəkəmış kay
Cümə, 14 Oktyabr 2011 23:47

mehman pərəst

iron  və rosiyə mozə siriya navə iy hese
amerika milləti noroziyəti eğtesadi bevəcə şərayeti ku ım ülkə əndə
Ğəzafi tərəfdaron dave de enğelabion terablos də Iy gorop ğəzafi tərəfdaron ım ülkə paitəxtdə de enğelabion ğıvon daveşon kay
Bəhreyni şəhrojon ım ülkə hükuməti nadozə siyasəton əlavə pəydo kardeyo eterazinə mitingışon təşkil doy
Irakı pülisı ğıvon ımrüj cümə de əmniyəti tədbiron əndə əlmüıtəsem məntəğə ilə teraristiyə goropi məsoli əsirışon gətə
Cümə, 14 Oktyabr 2011 23:21

engilisi müdafiyə vəziri bə kəno şe

engilisi müdafiyə vəziri bə kəno şe  mali küməkəti gəte goroş esraili labi ku
amerika tojə idıa ironı ələyh ərəbestani səfiri teror karde yo amerika də jəğo de ironi məsolon və dınyo ç və məntəğə xəbəiyə goropon və siysi təhlil əkan tərəf əndə vəbəvə …
Iraki parlament məsol de təkid bı münafeğon ğəyreğanonibe ım ülkəəndə bı ım tererestiyə gorohək har çəxtə rəvi xaric be ım ülkə ku təkidış kay Bı fars agenti elanı əsas bəğdadi …
  Ironislam respublika xareci sıxan əvot ıştə didorı idomədə de ürosi məsolon de tatarestan parlament məsol didorış kay
 rəcəb təyeb ərdoğani nənə ımruz jomə bə xıdo rəhmət şə
Çərşənbə axşamı, 20 Sentyabr 2011 11:42

amerika tələb türkiyəku

 amer ika türkiyə ku pidəşe ıştə rabitə de türkiyə arəku nıkə
Cümə, 16 Sentyabr 2011 21:01

Yegeptiun xışm ərdoğani məsləhəti ku

    Məhmud ğəzlan exvanulmüslemin sıxan əvot ım barəndə votışe ülkan təjrübəun ve hese türkiyə şərait zəgu hese ki ım ülkə hukuməti nizam laik bıbu