Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Turkiyə kırd ənıştə diədə bomba tıpe bə 4nəfəri kışte və 15 nəfəri yarəjə be bois bedə. Bə Turkiyə əmniyyətiyə mərkəzon votəyon əsosi şək heste ki ha 4 nəfər həm bə …
İraği cənub hissədə bə təhğiğat mərkəzi rəis iraği məmləkətdə fitnəqərə hərəkəton təşkil kardeyu Səudi Ərəbestanış məhkum karde. Əli Rəməzan Əlosi  de Təsnim nomo bə aqenti mısohibə Bəğdad şəhrədə 4 şanbə …
  Turkiyə Diyarbəkr şəhrədə 2qılə bomba tıpe nəticədə 5 nəfər kıştə bedən. Həminə hadisonədə 22 nəfər həm yarəjə bedən.
Bəhreyni devlət Ale Xəlifə rejimisiyasiyə muxalif Zeynəb Əlxacə ozodətiku bı nezə rujonədə xəbəş do. Zeynəb Əlxacə ki Danimark-Bəhreyniyə tabeiyyətış heste ıştə 1 sorə hırdəniku bə kəno zindonədəy. Im siyasiyə fəal …
Turkiyə hərbiyə ğıvvonku coqlə hərbi ım məmləkəti cənub şərğ hissədə kıştə bedə. Turkiyə 3-Ə hərbiyə şəxs ki  Nəsibin məntəğədə bomba tıpe nəticədə yarəjə bəbe ım şəhri devlətiyə noxəş xonədə ıştə …
Turkiyə şimal Qərə son ostanədə silahlinə qrupi rəketinə hucumədə bə hərbiyə ğıvvon bina 1 nəfər kıştə bedə. Bə Anatoli aqenti xəbon əsosi ım ostani ostandar Həsən Ğərəxan votışe:ğandə bə rəketi …
Amerkə xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:Vaşənqton həm bənə coqlə beynəlxalğə ictimaiyəton Ğərəbaği məntəğə istiğlali bə rəsmiyət zındə ni. Mark Tono votışe:Ğərəbaği siyasi iyən hoğoğiyə movğeiyyət fəğət Ğərəbaği munağişə mukəmmələ holətəndə …
Sionist rejimi hərbion coqlə fələstinıjışon de qullə şəhid karde. Əhməd Riyaz Əbduləziz Səhadə zinə Ğədəndiya laqerdi neziədə bə şəhodət rəsedə.
İraği xəbəriyə mərkəzon ım məmləkəti şimal Ərbilı neziədə qıləy amerkəvıjə hərbi kışteku xəbəş do. Bə irna xəbon əsosi Amerkə mudafiyə vəzir amerkəvıjə hərbi kıştə beş təsdiğ karde və ım məsələ …
Fəhləon beynəlxalğə ruji mitinqi cəriyanədə Turkiyə İstanbul şəhri ostandari 207 nəfəri dəstqir kardeku xəbəş doə. Həminə mitinqi cəriyanədə polisi maşin bə 1 nəfər qınedə və əy kıştə.  
Turkiyə sərhədonədə İŞİD terroristiyə qrupi çan qılə uzv dəstqir bə. Bə anatoli aqenti xəbon əsosi  Turkiyə rəsmi şəxson elanışon kardə İŞİD terroristiyə qrupi uzvonku 3 nəfər de Suriyə çı məmləkəti …
Turkiyədə bə devləti zid mitinqi polisi bə arə dəşeədə bə no oroməti bois be. Kırdon hoğoğiyə fəalon zinə şanqo mitinqışon təşkil do ki polis bə arə dəşedə və ım mitinq …
Turkiyə mediyaon ım məmləkəti şimal ğərb turistiyə məntəğədə təşkil bə hadisə barədə 15 nəfəri dəstqir kardeku xəbəş do. Bə Anatoli xəbon əsosi Turkiyə məmləkətdə bə terarizmi zid polis ğıvvon ımruj …
Çərşənbə axşamı, 26 Aprel 2016 16:20

Suriyə Əlzəhra şəhrədə terroriston tojə cinayət

Azərbaycan Respublika ixtisad vəzir Tehron Boku 2 tərəfə əlağon inkişafış dəvardə soronədə musbətış zınə.
Tojə soxtə bə sionist ənıştə şəhron sakinon sionist rejimi hərbiyə ğıvvon koməkətiəndə bə Ələğsa məçit hucumışon karde. 900 nəfər tındə sionistonku 1şanbə ruji sionist rejimi hərbiyə ğıvvon koməkətiədə Babulmoğaribə royku …
İşğaliyə ğodsədə bə fələstinıjon zid sionist rejimi hərbiyon hucum həmçenan dəvomış heste. Sioniston 20 qılə fələstinıji dəstqir kardən.
Bə işğal bə ğodsı fələstinıjon zid  sionist rejimi hərbiyon hucum həmçenan dəvomış heste. Sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ımruj cumə 2 minnə kərəyu iyandı bə dom bə işğaliyə ğods hucumışon karde …
İraği şimal hissədə İŞİD terroristiyə qrupi çanqılə uzvonku bə həlokət rəsedən. Bə Əlaləm TV kanale elanon əsosi Səlahəddin ostani Şərğat məntəğə bombardımon karde nəticədə İŞİD terroristiyə qrupi 13 qılə uzv …
Turkiyə əmniyyətiyə ğıvvon daveədə de PKK uzvon çı məmləkəti 2qılə hərbi kıştə və 4 nəfər həm yarəjə bedən. Im hadisə iraği sərhəddon nezi Şirnak ostanədə təşkil bedə.
Ermənıstan bə Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə respublika səfərış kardə. Bə apa xəbon əsosi Ermənıstan prezident aparati elanış kardə Serj Sarkisiyan apreli 18-Ə ruji bə Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə ərazi səfərış …