Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Cümə axşamı, 08 Sentyabr 2011 00:14

Rusiyə televeziya

  Rusiyə televeziya  libi şura mili enteğali müstəğel siyasətun ijra kay
  Islami jihad və həmas esteğbal siyanist rezimi səfirı ixraj be turkiyə ku
Bazar, 28 Avqust 2011 01:46

rusiyə ilə yulə məğam

fecbook  amerika ilə məlumat zumandə silah zınəşe
Bazar, 28 Avqust 2011 01:38

ğüds dınyuiyə ruz maskvadə

        Ğüds ruzi miting təşkil be maskvadə        
Perezdendeti seçki şuru be abxaziya də
  Türkiyə mısəlmunun miting ğüds ruzəndə
mısəlmunun və maskva əndə ki şiəyun əmir mumenan həzrət əli ələysəlam zərbət harde şəvəndə ə həzrəti əzadarəti yu və ğədrəşəviy mərasimi yu ım şəhrəndə məçitunəndə mərasimunışum dəvuni
yegepti jıvunun dəvət ım ülkə milləti ku  miting təşkil due yu siyanist rezimi sifarətı navədə ğaherədə
Şənbə, 20 Avqust 2011 00:18

nouromətiun engisil də

negilisə məhkəmə təşkilati esteğlaləti nıbe yu ım ülkəəndə  bevəjə şərayet bə ru egniyə
ğədrə şəvun əzadarətiyə mərasim maleziya də
ilə amerikaiyə banki nuta bı avropa və amerika ım dı ülkə bevəjə iğtesadi şərayeti yu
əzrəe əli jərbət gıniye mərasim əlzəzirə əndə təşkil bə
ironizon zapon əndə əli əleysəlam zərbət gıniye şəviy yu əzadarəti şun kay
Cümə, 19 Avqust 2011 02:18

Netanyaho mənfiyə jəvob bı kilintun

Netanyaho mənfiyə jəvob bı kilintun türkiyə üzrəti tələb karde yu
Cümə, 19 Avqust 2011 02:15

Iron və rusiyə təvafoğ

  Iron və rusiyə məxsosə rabitə şərayet atüminə məsələ barəndə
  Gürjestan ənistituy farsi ədabiyat və zıvoni daneşjoun səfər bı iron
ərdoğan  türkiyə və esrailı rabitə ğəyre mümken zınəşe
rusiyə per ezdent xəzər diyu saheli ülkan ku pidəşe ikter moyun arəkuşe vəiy gəte yu ım moyun gəte ğət bıbu
dağestan və çeçen respublika silah bə dst pegetə kəsun və devləti ğıvon arəndə 2 gılə silahinə dave əndə rusiyə ğəfğaz məntəğəəndə 13 nəfər partizaun ku və 2 gılə devləti məmoron …
pe ke ke türkiyə 12 gılə ğıvə kışte məsüliyətış bə gi gəte