Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
ngəranəti ale xəlifə ailə şekənjə due hərəkətun ku bı üsəra zid ale xəlifə ailə üzvun hərəkətun bəhreyn  əsir gətəkəsun şekənjə due ku nigərun mande
bı irna elanun əsas şarlutenburg tirgartün və nuy həvun şun haynun məntəğəun 4 şanbə şəv bı 9 gıle maşin ütəş gıniye şohid bin
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2011 02:10

ənglis də de eteraz əkan vəbəvəbə

ənglis də de eteraz əkan vəbəvəbə  engilisun de eterazəkan rəftur kare barəndə bərubər nəzərışun ni
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2011 02:06

əfğanestan də amerika 4 gılə hərbi ğıvun ku kışte bin

talebanı sıxan əvut əfğanestan şümal də 4 gılə amerika hərbiğıvun kışte be ku xəbə duy
iron və rusiyə dı tərəfə həmkarəti atüminə energiya  barəndə riviziyaşun kay
Cümə axşamı, 11 Avqust 2011 22:12

extelaf amerika və rusiyə rabitə də

maskva gılə  əmdiyə hərəkətəndə amerika bəzi məğamatun daxil be bə rusiyə mane   bə    
Cümə axşamı, 11 Avqust 2011 22:07

serez serkisian və medvedef didur

serez serkisian və medvedef didur astanə ğəzağestan paitəxt də
maskva de iron rabitə bərğərur karde yu iy məxsusə əhmiyətış hese
Cümə axşamı, 11 Avqust 2011 00:41

əbdulla gül

əbdulla gül subut  ğəfğazı məntəğədə bı türkiyə faidə hese 
Cümə axşamı, 11 Avqust 2011 00:32

rusiyə nuta due bı natu

rusiyə nuta due bı natu  amerika raketun təşkilat barəndə
Çərşənbə, 10 Avqust 2011 02:07

ükrain perezdentı səfər bı rusiyə

    ükrain perezdentı səfər bı rusiyə ım dı ülkə rabtəun çuk be yu
Çərşənbə, 10 Avqust 2011 02:05

gürjestanı millət

gürjestanı millət de ironi kituvun ruədə engilisi yud bəgəten
 aya türkiyeüsmani siyasətun tuzədən şüru bəkay?
türkiyə  devlətı müxalef pariya nuta bə ərduğan çəy müdaxilə karde güruş siriya də
Çərşənbə, 10 Avqust 2011 01:26

esraildə mitingun dəvam

esrail həmə vıranəndə mitingun dəvam bə pensiya benkəsunışun həm bı miting əkan əlavəş ka
Çərşənbə, 10 Avqust 2011 01:19

türkiyə xareji vəzir bı siriya şe

türkiyə xareji vəzir de siriya məğamatun müzakirə kardeyu ım ülkə məsulun güruş bı dəmeşğ şe
 əfğanestan səmərğndə 4 gılə xareji ğıvun kıştə bin
Bazar ertəsi, 08 Avqust 2011 00:13

fəransə də məçitun 2 bərubər be

fıransə də mısəlmunun məçitun tedad bı 10 suri delədə 2 bərəbər bəy
Bazar ertəsi, 08 Avqust 2011 00:07

milləti xışm ale səudı hükuməti ku

milləti xışm ale səudı hükuməti ku hüjum bı ərəbestanı ülkə vəzir
  esraili təhğiğatçi yəhudiun tarixi əlağə de beytülmüğədəs rəd kardə