Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Bazar, 07 Avqust 2011 01:14

natu ğıvun həvuiyə hüjuməndə

natu  ğıvun həvuiyə hüjuməndə əfğanestan 8 gılə ğəyre nizami ku kıştə bedən
əfğanstan jünub də natu həvuiyə hüjumatun əndə 8 gılə əfğanetan ğəyre nizamiun ku kışte bedən
çin şədid təsiratun mübarək rəməzan mangıəndə bı mısəlmunun ələyh
Bazar, 07 Avqust 2011 01:04

türkiyə hərbi diyu ğıvun de amerika

türkiyə hərbi diyu ğıvun de amerika və esrail iştırakinə manuvr təşkil nibəkan
rusiyə perezdenti sühbətun jünubi üstiya jangi barəndə
Cümə axşamı, 04 Avqust 2011 01:27

turkiyə nizami ğıvun hərəkət

      nizamiyə mərkəzun pelan kam be Tyrkiyə də  
Turkiyə ilə mütəxəses vutışe turkiyə  extelaf de siyanist rezim gıle zuhiriyə hərəkət hese və Ankara ilə vəsilə amerika yuiy
Cümə axşamı, 04 Avqust 2011 00:36

çəmə ülə xareji vəziri səfər bə maskva

  Iron səfir rusiyə də vutışe əli əkbər salehi ironı xareji vəzir tehron – maskva rabitəun çuk be yu bı rusiyə səfərış kay
Çərşənbə axşamı, 02 Avqust 2011 01:08

amerkia be sərnışinə səməlutun hüjuməndə bı pakestan

amerkia be sərnışinə səməlutun hüjuməndə bı pakestan 4 nəfər kıştə bedən
Çərşənbə axşamı, 02 Avqust 2011 00:30

iy hərəkətuni ermənestani nəzəri jəb karde yu

  Iy hərəkətuni ermənestanı nəzəri jəlb karde yu   
Çərşənbə axşamı, 02 Avqust 2011 00:21

Türkiyə ferasiyun məsul

      Türkiyə ferasiyun məsul rəmaəzanı mübarək mangı ilət ıştə futbuli tim fəaliyət zəmani əvəzış kay
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2011 21:59

rusiyə perezdent

    Rusiyə perezdndt rusiyə nizamiyə mərkəz ermənestan də ğəfğazı sülı u əmniyətı təzmin kay
      Gürjestan gilayə junubi əvestiyay və rusiyə rabitəun ku  
turkiyə  nizami ali şura üzvun derəviy bəgə karde
rusiyə pülis daun nəfər maskva və senpeterzburgdə əsirış kay
rusiyə gəzet amerika və rusiyə derəvy bə həğiğiyə pürublem girftar bəben
Cümə, 29 iyul 2011 23:56

ehterazatun idumə esraildə

esraili eterazəkan ıştə eıterazatun dumi ədə bı ıştə ruzilığəti şərayet teıavivı bursı binu təsərüfışun kay
Çərşənbə axşamı, 26 iyul 2011 12:55

amerika nuta due bı turkiyə və ermənestan

Ilə turkiyə gəzet amerika təsiratun bə ım ülkə extelafun həl kardeyu de ermənestan xəbəş duiy
ərəbestani zenun ım ülkə əndə ali məktəbun də dı dimə rəfturun vədə ıştə eıterazatun nışun  due yu mitingışun duiy
turkiyə əndə eslami hejabi tərəfdarun estanbul şəhrəndə eıterazinə mitingi təşkil dueənd  mədrəsəun məsulun mane təşkil kardışune hejab əgetə tələbəun vədə məhkumuşun kay