Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Bazar ertəsi, 25 iyul 2011 15:43

gurbaçof putin diktatur zınəşe

       gurbaçof putin diktatür zınəşe    
    ə sənəduni ki ım dirur də oşku bə əlavə bə müxtəlef məsələun  barəndə həm məntəğə də təlilışun kay  
       Pe ke ke teraristiyə güropı dı gılə üzvı kışte ki bümba tıpe nətijı də jvıdi şemdinli hisə də bə ru egni  
Amerika və gorjestanı dəyuiy iştırakinə manovr
Turkiyə ozrəti tələb karde məsələ siyanist rezimı kabinetdə
Şənbə, 23 iyul 2011 15:52

Iron eslam respoblekə presdevt

 dınyoədə na ədalətenə   hokoməton
Amerika xareji vəzirı didor de turkiyə iy minə vəzir
Çərşənbə, 13 iyul 2011 20:43

amerika hərbi ğıvon həvoiyə hojom

amerika hərbi ğıvon həvoiyə hojom əndə 4 gılə ğəyre nizami kıştə bedən
Dimitri medvedef rusiyə perezdentı ım olkə hərbi ğıvə ku tələbış kay ki ıştə olkə zomand kardeyo bı silhinə imkanaton daxl karde xarijdə dəstorış doiy
 Rusiyə hərəkat ıştə moğiyətı tozədən də dat varde yo dınyodə
Bazar ertəsi, 11 iyul 2011 19:42

Avropa parlamentı tındə gilayə rosiyə ko

Avropa parlamentı tındə gilayə rosiyə ko
Page 114 of 114