Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Mardin ostani Nəsibin şəhrədə PKK uzvon hucumədə bə polis ğıvvon 1 nəfər polis ğıvvonku kıştə bedə. Bə trend aqenti xəbon əsosi  həminə əməliyatədə 3 nəfər həm yarəjə bən.
PKK ğıvvon hucumədə Turkiyə cənub şərğ Şirnak ostanədə qıləy poli kıştə bedə. Bə Anatoli aqenti xəbon əsosi Turkiyə qıləy əmniyyətiyə mərkəzi votışe: hərbiyə ğıvvon və polisi bə PKK zid hərbiyə …
Turkiyə rəsmi şəxson çı məmləkəti cənub şərğ hissədə qıləy hərbiyə şəxsi kıştə beku xəbəş doə. Şirnak ostanədə həminə əməliyatədə 6 qılə hərbi həm yarəjə bən. Hucum PKK ğıvvon tərəfiku təşkil …
Kuveyt sionist rejimi atom silahonış nezə şərğ məntəğədə qıləy yolə xətoş zınə. Bə Fars aqenti xəbon əsosi İ bə milləton təşkilatəndə kuveytiyə heyəti rəis Əbdul Əziz Omaş Ələcəmi həminə təşkilatəndə …
Bə fələstini ozodi əbaxşə təşkilati vabəstə fələstini əsiron və azadəon koonədə bə komitə elanış karde sioniston Ğodsı intifazə təşkil bə vaxtiku 5000 nəfər fələstinıjışon dəstqir kardə. Dəstqir bə kəsonku 1900 …
Turkiyə hərbiyə ğıvvon ım məmləkəti cənub şərğ hissədə hərbion de PKK uzvon ciddiyə daveku xəbəşon do. Bə Anatoli aqenti xəbon əsosi Turkiyə hərbiyə ğıvvon zinə qıləy bəyonotədə elanışon karde  Mardin …
Turkiyə polis ğıvvonku qıləy uzv ım məmləkəti cənub şərğ hissədə de PKK uzvon dave nəticədə ıştə dınyo əvəz kardə.  Im polis Mardin ostani Nəsibin məntəğədə yarəjə bə be və Ankara …
  Şimali Ğəfğaz məntəğə Dağıstan respublikadə de terarizmi mubarizə kardeyu əmniyyətiyə ğıvvon yolə əməliyat təşkil bə.   Im əməliyyat ımruj sıb saat 5.30 dəğə  təşkil bə.   əmniyyətiyə ğıvvon elanışon …
Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə iraği ğərb Hit nomo bə şəhri mərkəz İŞİD terroristiyə qrupi dastiuku ozod bəy. Bə İrna xəbon əsosi Hit nomo bə şəhr Əlrumadi ğərbiyə hissə 65 kilometriədəy.
Rusiyə 1 minnə vəzir Ermənistan və Azərbaycan Respublika miyonədə problemon ve be vədə xəbərdarətiş do. Rusiyə 1 minnə vəziri votışe: Maskva hozzıy ta Azərbaycan Respublika və Ermənistani problemon həl kardeyu …
Bə Əlaməl TV kanali elanon əsosi  beynəlxalğə koalisiya ğıvvon iyən iraği hərbiyə ğıvvon hucumədə bə Neynəva ostani mərkəz Musel şəhər 100 nəfərisən ve İŞİD terroristiyə uzvonku bə həlokət rəsedən.
İroni xarici koon vəzir  ironi Rasmər şəhrədə İron Azərbaycan Respublika və Turkiyə xarici vəziron iclosədə 2qılə həmkariyə sənədi imza kardeku xəbəş do. Im həmkariyə sənədi əsosədə 3qılə məmləkət tranzit enrji …
PKK uzvon Turkiyə şərğ Van məntəğədə 4qılə tereyler(boə maşin) iyən 4qılə kamazi otəş jedən. Im hadisə nəticədə Van ostanədə Ərciş ro bastə bə.
İraği hərbiyə ğıvvon Ələnbar ostanədə Fəlucə şəhrışon muhasirə kardə. Bə Ələrağiyə kanali elanon əsosi iraği əmniyyətiyə ğıvvon ım məmləkəti ğərb hissədə və məxsusən Fəlicə şəhri ətrofədə bə tojə muvəfəğiyyəton rəsən.
De Səudi Ərəbestani rəhbərəti təşkil bə koalisiya ğıvvon hərbiyə təyyarəon hucum bə yəmənı mıxtəlif məntəğəon həmçenan dəvomış heste. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron 2 kərə …
Bə Yəmən məmləkəti zid Səudi Ərəbestani hərbiyə təcavuzi təşkil beku desbə ısət 25 qılə jurnalist kıştə nəb. Im cinayəton beynəlxalğə təşkilaton çəşon vədə təşkil bedən və əvon ım cinayəton vədə …
İraği Neynəva ostanədə bə kırdə ğıvvon İŞİD terroristiyə ğıvvon hucumədə çan nəfər kıştə və yarəjə bedən. İŞİD terrorisyiyə ğıvvon ımruj(cumə) Neynəva ostanədə bə kırdə pişmərqə ğıvvon hucum kardən nəticədə 5 …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon yəmənı cənub hissədə bə ğeyre hərbiyə vıron hucum kardən. Əlməsirə TV kanali elanış kardə 4 şanbə şəvi bə Əlğəbitə hucum və bə ğeyre hərbiyə binaon huzum …
Yəmənı xəbəriyə mərkəzon ım məmləkətdə İŞİD terroristiyə qrupi sərkərdə bə həlokət rəseko xəbəşon do. Bə Səba xəbəriyə mərkəzi elani əsos Əbu Əyyub Ənsari bə həlokət rəsə.
Siyasiyə məsələon koəzını votışe: Sudion ociz mande dəlil yəmənıjon ğədimiyə mədəniyyət ğuror iyən təəssub və vəhdəti nəticədəy. Huseyn Ruyvəran votışe:səudion yəmənı məmləkətışon viran kardə əmmo bəştə hədəf ki Səna şəhrədə …