Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Beynəlxalğə koalisiya həvoiyə ğıvvon əməliyatədə ki iraği mıxtəlif məntəğonədə təşkil bə İŞİD terroristiyə qrupi xəyli uzvonku bə həlokət rəsedən. Dəvardə 24 saatdə 65 kərə bə İŞİD terroristiyə qrupi mərkəzon iraği …
Turkiyə PKK ğıvvon iraği Musel şəhri ozod kardeyu həmkarəti kardeyu ıştə hozzı mandeku xəbəşon doə. Bə fars aqenti xəbon əsosi PKK sıxanəvot Əkdi Klari Səncar şəhrədə ım iddaədə ki iraği …
Turkiyə cənub şərğ hissədə təşkil bə tıpmonədə çı məmləkəti çanqılə hərbi kıştə və yarəjə bedən. ım hadisə Turkiyə Madrin ostanı Nəsibin nomo bə şəhrədə de PKK ğıvvon dasi təşkil bə. …
Bə İŞİD terroristiyə qrupi zid təşkil bə koalisiya (Amerkə) hərbiyə təyyarəon səhvə hucumədə iraği hərbiyə ğıvvon 30 qılə uzvi kıştən. Im səhvə hucum bə iraği şimal Neynəva ostan təşkil bə.
Yəmən məmləkəti varzış və cıvonon vəzorətxonə elanış karde çı məmləkəti 70 qılə varzışiyə mərkəz dəvardə 1 sori muddətdə Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon hucumonədə xərobə bən. Bə yəmənı varzışiyə baxşi qiniyə …
Sionist rejim ıştə təcavuzkarə siyasəton dəvomədə hərəkət kardə işğaliyə ğodsı şərğ hissədə 900 qılə bina bısoxto. Im 900 qılə bina ğərur heste Besqat İf nomo bə şəhrədə suxtə bıbo.
İraği hərbiyə ğıvvon Ələnbar ostanədə Kəbistə nomo bə şəhrışon İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozodışon karde. Im əməliyatədə xəyli terrorist kıştə və yarəjə bedən.
Malaziya polis 13 nəfəri dəstqir kardeko xəbəş doə ki şək heste de İŞİD terroristiyə qrupi həmkarətişon bə. Malaziya polis ğıvvon nəzorət bıkə aliyə rəsmiyə şəxs Xalid Əbubəkr elanış karde ım …
Bə yəmən məmləkəti mıxtəlif məntəğəon Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə çı keşvəri xəyli şəhrvandonku kıştə bedən. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi de Səudi Ərəbestani rəhbərəti təşkil bə koalisiya ğıvvon …
Sudan məmləkəti kəşfiyyat ğıvvonku 3qılə zabit yəmən məmləkəti Təez ostani Əlzebab məntəğədə kıştə bedən. Im 3qılə sudanıjə hərbi zinə kıştə bən.  
Bəğdad şəhri bomba tıpe hadisəonədə 5 nəfər kıştə bən və 20 nəfər yarəjə. Desbə ısət heç qılə şəxs və qrup çı hadison məsuliyətış bə qi qətə ni.
Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə  Ğuniyə şəhrədə de Turkiyə mıştərəkə manevri təşkil kardeku xəbəş do. Bə trend aqenti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə 3 şanbə ruji elanış karde Tur Az …
İraği məmləkətdə İŞİD terroristiyə qrupi çanqılə uzv dəstqir bən . Bə Sumeriyə niyuz xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi iraği mudafiyə vəzorətxonə zinə qıləy bəyonotdə elanış karde iraği kəşfiyyat ğıvvon zınəşone İŞİD …
Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi Yəmən məmləkəti hərbiyə ğıvvon Təez ostanədə 6 qılə barzə məntəğə bəştə dast qətedən nəticədə Yəmən məmləkəti nakonə prezident Mənsur Hadi tərəfdaronku 80 nəfər kıştə …
İstanbul şəhri polis nəvuzə idi mərasimi bərpo karde xoto 137 nəfərış dəstqir kardə. İrna bə Radikal nomo internetiyə mərkəzi elanon əsosi votışe: dəstqir bə kəson miyonədə 8qılə hırdən heste ki …
Turkiyə məmləkəti daxiliyə koon vəzir İstanbul şəhri terroristiyə hadisə təşkil kardə kəsış İŞİD terroristiyə qrupi uzvış zınə.  Əfkan Ala zinə qıləy mətbuatiyə konfrasədə İstanbul şəhri Təğsim meydoni İstiğlal xiyabani hadisə …
Turkiyə telerədyo aliyə heyət İstanbul şəhri hadisəku harqıləy şikil və vidio nəşr kardeş ğədəğən kardə. Turkiyə əmniyyətiyə ğıvvon istiğlal xiyabanışon bastə və şe ome kardeşon ğədəğən kardə. İstanbul şəhri Bəyoğlo …
Qıləy musaferiyə təyyarə ki Dobay məmləkətiku bə Rusiyə şedə be Rusiyə cənub hissədə bə zəmin eqınedə və çəy həmmə sərneşinon kıştə bedən. Təyyarə musaferon əksəriyyət Rusiyə şəhrvandonku bən.
Səudi Ərəbestani təcavuzkarə ğıvvon bə Yəmən məmləkəti mərkəz və cənub hissə ğeyre hərbiyon ıştə hucumon dəvom dodə.  Yəmən məmləkəti cənub hissədə Təez ostanədə bə Zubab və Əlmuxa şəhron Səudi Ərəbestani …
Səudi Ərəbestan məmləkəti daxili koon vəzurətxonə qıləy səudiyə şəhrvand və qıləy yəmənıjə şəhrvandi edam kardeku xəbəş do ta jıqo çı məmləkəti edamiyon tojə miladiyə sori dəmeku bə 75 nəfər bırəso.