Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Qıləy amerkəvıjə senator votışe:Səudi Ərəbıston vəhhabiyyətı təbliğ kardeyu milyardon dollar xarc kardə.
Bazar ertəsi, 14 Noyabr 2016 08:34

Mosulı Kərkukli terroriston dastiku ozod bı.

Mosulı şərğ hissədə Kərkukli nomo bə məntəğə kamilə holətədə İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod bı.
Amerkə Əfğanistanı Pərvan ostanədə Bəqram nomo bə hərbiyə mərkəzədə Amerkə 4 qılə hərbi kıştə beş təsdiğış ka.
Suriyə hərbiyə ğıvvon ım məmləkəti şimal hissədə Hələb şəhri ğərbədə 260 qılə terroristi bə həlokət rosnedən.
Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı hucumon dəvom
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 08:41

Suriyə bohrani həl kardeyu Səd Həriri işarə

Livani 1 minnə vəzir de siyasi iyən sulhinə roon Suriyə bohrani həl kardeş tələb karde.
Amerkə vıjnemonədə Trampi əcibə hərəkəton
Çərşənbə, 09 Noyabr 2016 09:33

İraği paytəxtədə terroristiyə tıpımon

Bəğdadı şərğ hissədə tıpımon bə çandə nəfəri kışte və yarəjə be bois be.
Azərbaycan Respublika Say nomo bə rujnamə sər redəktor bə Artsax Ğərəbaği nomi peqordıneyu Ermənistanı devləti fəaliyyətonku ıştə təəssufış elan karde.
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2016 14:37

Rusiyə bə Dəməşğ aviyə hujum kardəş ni

Çı Maskva mediyaon elanışon kardə ki çı Rusiyə hərbiyon bə Dəməşğ aviyə hucumışon kardə ni.
İraği Mosul şəhri şimal Bəşiğə şəhri ozod karde əməliyat bino be. Bə İRNA xəbon əsosi kırdə pişmərqəon Neynəva ostan Mosulı şimal şərğ Bəşiğə şəhri çandə rujə muhasirə bəpeştə çı şəhri …
Amerkə Əfğanistani şərğ Nənqerhar ostanı ğeyre hərbiyə binaon bombardımon  kardə. Bə ironi pəşto zıvonə rədyo elanon əsosi əfğanistanı Nənqerhar ostani Xuqiyani şəhri nezə məntəğəonədə Amerkə hərbiyə ğıvvon zinə şanqonə həvoiyə …
İŞİD terroristiyə qrup Turkiyə diyarbəkr şəhrədə bomba tıpneş bə qi qəte. Bə Fars aqenti xəbon əsosi ım məsələ qıləy holədəy ki Turkiyə rəsmi şəxson naku PKK uzvonışon çı tıpımoni təşkil …
Turkiyə Diyarbəkr şəhri ostandari çı şəhri Bağlar nomo bə mahlədə bomba tıpe nəticədə qıləy bəyonotış nəşr karde və ım hadisədə PKK uzvon dəxalət karde ehtimaliku xəbəş do. Imruj sıb saat …
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 09:25

Bə Turkiyə Heydər Əlibadi tojə xəbərdarəti

Bə İRNA xəbon əsosi iraği 1 minnə vəzir Heydər Əlebadi zinə Mosul şəhri ğərb hissədə de Tələfər məntəğə şeyxon iyən yolon vindımonış karde və votışe: əqər Turkiyə bə qıləy xəto …
İŞİD terroristiyə qrupi dastiku iraği Mosul şəhri ozod karde əməliyati dəvomədə  çı şəhri telerədyo bina həm ozod bı.  Bə iraği məxsusə hərbiyə ğıvvon fərmondə votəyon əsosi irağıjə ğıvvon zinə noyabri …
Sionist rejimi hərbion coqlə fələstinıjə cıvoni şəhid kardən. Bə Əlməyadin aqentəti xəbon əsosi qıləy fələstinıjə cıvon zinə qıləy muğavemətiyə əməliyati bəpeştə ki Ramulla şimal hissədə bə sioniston 2 qılə hərbi …
Coqlə fələstinıj sionist rejimi hərbiyə ğıvvon dastədə bə şəhodət rəsedə.  Bə fələstinı Məa nomo aqentəti elanon əsosi fələstinıjə cıvon zinə Əlxəlilı şimal hissədə Beytəmr diədə de sionist rejimi hərbion dave …
İraği mərkəziyə polis İŞİD terroristiyə qrupi dastiku Mosul şəhri ozod kardeyu əməliyati təşkil bə vaxtiku 61 di iyən Neynəva ostanədə 1400 kilometr ozod bəy. Iraği mərkəziyə polis fərmondə Şakir Codət …
İrağıjə mənbəon bə Mosul şəhri tərəf iraği mıştərəkə ğıvvon bə nav şeku xəbə dodən. Bə Ələrağiyyə TV kanali xəbon əsosi qıləy çəş nıkardə holətədə Amerkə tərəfiku İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku …