Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
İraği prezident nezicu Mosul şəhri ozod karde əməliyatiku vindımonış karde və votışe: ta bə zəman ki ım şəhr kamilən ozod bə ni əməliyat dəvom pəydo bıkə. Fuad Məsum zinə əsrə …
İraği xarici koon vəzir de terarizm iyən deşmenon fitnəqərə hərəkəton mubarizə kardeyu bə irağıjon vəhdəti işarəş karde. Bə Livani Əlməyadin TV kanali elanon əsosi İbrahim Əl-Cəfəri Bəğdad şəhrədə təşkil doə …
Suriyə hərbiyə ğıvvon çı məmləkəti çan qılə ostanədə bə terroriston hucum karde nəticədə Çan nəfər bəvonku bə həlokət rusnedən. Bə Suriyə rəsmiyə aqentəti xəbon əsosi Suriyə hərbiyə təyyarəon hucumədə bə …
İrağıjə ğıvvon iraği şimal Neynəva ostanədə ıştə əməliyati dəvomədə Ğərə ğuş nomo bə xıristiyən ənıştə şəhrışon ozod karde.  
Xəbəriyə mərkəzon elanışon kardə Səudi Ərəbestan sionist rejimiku silah hıredə. Bə Əlaləm məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi sosyal şəbəkəonədə Səudi Ərəbestanı siyasiyə fəal Mujtəhed de Cənubi Afrika həmkarəti sionist rejimiku …
Malaziya məzhəbiyə polis çı məmləkəti cənubədə 35 qılə şiə ki qıləy məzhəbiyə mərasimi dəvoniye holədə bin dəstqir kardən. Bə İRNA xəbon əsosi Malaziya polis zinə şanqo məzhəbiyə mərasimi bərpo kardə …
Ramullahədə qıləy fələstinıjə cıvon ki yarəjə bə be şəhid bedə. Fələstinıjə cıvon Məhmud Cəmal Cudəh ki 2007 nə sori sioniston hucumədə yarəjə bə be  ımruj şəhid bı.  
Bə ironi telerədyo xəbon əsosi Suriyə 100 həzo erməniyə şəhrvandiku 12 həzo nəfər  çı məmləkəti canq və no oromətion xoto bə Ermənistan muhacirətışon kardə. Ermənistanədə suriyəvıjə erməniyə avərəonru ki qədə …
Sionist rejimi hərbiyə ğıvvon bə İ ordaniya ru ğərbiyə sahil hucum kardeədə çanqılə fələstinıji dəstqir kardən. Im hucumon zinə şanqi və ımruj dəvomış bə. Sioniston həmçinin Əlxəlil şəhri Vadi-Əbvan mahlədə …
Səudi Ərəbestanı devlətiyə bərnaməon Əfğanistanı Nənqerhar ostanədə islamiyə aliyə məktəbi bino kardeyu bə niqəranətion buruz karde bois bə. Nənqerhar ostani şəhrvand  siyasiyə elmon muhəğğiğ Ziya Əlrəhman Həsrət ım məsələ barədə …
Turkiyə xəbəriyə mərkəzon ım məmləkəti cənub şərğ Ğazi Antep şəhrədə qıləy bomba tıpeku xəbəşon doə. Im hadisədə çanqılə ğeyre hərbi yarəjə bedən. Çı tıpımoni kırtə məsəlon barədə desbə ısət heç …
İraği 1 minnə vəziri votışe:bə İŞİD terroristiyə qrupi nabudi nez beədə bəzi məmləkətonədə iraği daxiliyə koonədə dəxalət kardən. Bə İRNA xəbon əsosi iraği 1 minnə vəzir Heydər Əlebadi zinə Kərkok …
Turkiyə milli təhsil vəzorətxonə bə devləti peqordımon karde anqıl 2400 muəllimi beğandeku xəbəş do. Ankaraku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi turkiyədə  2400 muəllimi beğandeədə dəvardə 3 manqi muddətdə ım məmləkətdə …
Kərbəlo şəhrədə Astane Ğodse Huseyni mudiron heyəti uzv dəvardə sori muğaisədə zairon ve beku xəbəş do. Bə Livani Əlmənar xəbon əsosi Əfzəl Əlşam zinə həzrət imom Huseyn(ə) pokə hərəmədə bə …
Kərbəlo ostandari muavin Tasua və Aşuraye Huseyni(ə) mərasimədə 3 milyon Huseyniyə əzadarə zairon huzuriku xəbəş do. Bə Fars aqenti xəbon əsosi Əli Əlmiyali Aşuraye Huseyni matəmə əyyamədə çandə milyon zairi …
Kərbəlo ostandari muavin Tasua və Aşuraye Huseyni(ə) mərasimədə 3 milyon Huseyniyə əzadarə zairon huzuriku xəbəş do. Bə Fars aqenti xəbon əsosi Əli Əlmiyali Aşuraye Huseyni matəmə əyyamədə çandə milyon zairi …
Bə Əlaləm TV xəbon əsosi Turkiyə cənub şərğ Diyarbəkr şəhrədə ədalət və inkişaf partiya mudir Dəryan Ak Tərt terror bı. Diyarbəkrı ostandari qıləy bəyonoti nəşr kardeədə elanış kardə əv PKK …
İraği 1 minnə vəziri elanış kardə Musel şəhri ozod karde əməliyatdə bə Turkiyə ğıvvon iştirak karde icazə nibədoy. Heydər Əlibadi ım sıxanonış Kərbəlo ostanədə bəyonış karde.
Sionist rejimi TV təhlilçi Roni Daniyal elanış karde bə Ğəzzə məntəğə sionist rejimi tojə təşkil bə həvoiyə hucumon təcrubə bə nıbı. Sionist rejimi canq vəziri cumə ruji iddaş kardə be  …
Şənbə, 08 Oktyabr 2016 23:20

Bə Suriyə şimal Turkiyə hucumon

Turkiyə hərbiyə ğıvvon təşkilat iddaş karde çı məmləkəti hərbiyə təyyaron Suriyə əraziədə bə İŞİD terroristiyə qrupi hucumış kardə. Bə Anatoli xəbon əsosi ım hucum Suriyə şimal məntəğonədə təşkil bə.