Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Dınyo
Cümə, 07 Oktyabr 2016 23:56

İraği Tel-Əsvəd ozod bı

Bə iraği Əlsumeriyə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Ələnbar ostani ozod kardeyu bə əməliyati fərmondə ımruj elanış karde iraği Tel-Əsvəd məntəğə Hit nomo bə şəhrədə İŞİD terroristiyə qrupi dastiku ozod bə.
İraği xarici koon vəzir bə iraği şimal Turkiyə təcavizqərəti barədə İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura foğəladdə iclosış tələb karde. İraği xarici koon vəzir ım tələbış ımruj bəyonış kardə.
Hərçənd ale xəlifə rejimi məmoron tərəfiku Aşura simvolon qırdə kardə bən əmmo çandə həzo bəhreynıj imom Huseyn(ə) əzadariyə mərasimışon bərpo karde.  Bə Livani Ələhd xəbəriyə mərkəzon elanon əsosi hər çənd …
Bə Əlməyadin TV kanali elanon əsosi suriyədə terroristiyə qrupon vəhşiyə cinayəton dəvomədə qıləy tojə perəsə cıvon de qullə kıştə bedə. Im 14 sorə cıvon Xan Şeyxon şəhrədə təkfiriyə ğıvvonku itaət …
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 23:47

Əbulfərəc Əlmisri kıştə be

Misri Fəthul-Şam nomo bə terroristiyə qrupi qıləy sərkərdəonku Əbulfərəc Əlmisri Ədleb şəhrədə təşkil bə həvoiyə hucumədə kıştə bedə.
Bazar, 02 Oktyabr 2016 23:58

İrağədə terroristiyə tıpımon

İraği şimal iyən paytəxtədə terroristiyə tıpımon bə xəyli ğeyre hərbi kıştə be iyən yarəjə be bois be.
Şənbə, 01 Oktyabr 2016 17:03

Coqlə fələstinıjə cıvoni şəhodət

Sionist rejimi hərbiyon İordaniya ğərbiyə sahilədə coqlə fələstinıjə cıvoni Şəhid kardən. Bə İRNA xəbon əsosi ım fələstinıj cumə ruji İordaniya ğərbiyə sahil Ğələndiya şəhrədə sionist rejimi nakonə rəis Şimon Prezi …
İraği Diyalə ostani ostandar votışe:de terarizm məxsusən de İŞİD terroristiyə qrupi mubarizə kardeədə İron İslam Respublika bə Diyalə ostan və iraği məmləkət veyə koməkonış kardə. Diyalə ostandar de ironi Kermanşah …
Ğəzzə məntəğədə bə fələstinıjonku qıləy qrup etirazinə mitinqi bərpo kardeədə sionist rejimi cinayətkarə hərəkətonış məhkum karde. Mitinq təşkil doə kəson sionist rejimi nakonə rəis Şimon Prezı şikilışon otəş jə.
Sionist rejimi nakonə rəis Şimon Preziku Bəhreynı xarıci koon vəziri tərifatinə sıxanon susyal şəbəkəonədə bə odəmon reaksiya bois be. Bə İRNA xəbon əsosi Xalid Bın Əhməd Əlxəlifə ıştə şəxsiyə səhifədə …
Bə Suriyə cənub ğərb terroriston təşkil doə hucumədə 4 nəfər kıştə və yarəjə bedən. Bə Suriyə SANA aqentəti xəbon əsosi terroriston zinə bə Ğunəytərə Həzər nomo bə di təşkil doə …
İŞİD terroristiyə qrup izədiyə şəhrvandon jenon Səudi Ərəbestanədə həvatedən. Iraği şimal Musel şəhri Şərğat şəhrədə İŞİD təkfiriyə qrupi bə həlokət rəsə uzvi mobiliku ım vidio pəydo bə.  
İraği şimal hissədə İŞİD terroristiyə qrupi məğlub be bəpeştə ım terroristiyə qrup Əlşərğat strateqiya məntəğədə ıştə fərmondə iyən  16 qılə uzvış cəmaəti çəşon vədə sutışe.  
Ermənistanı xarici koon vəzir de Avrupa əmniyyət və həmkarəti təşkilati Minsk qrupi rəison vindımon və muzakirəş karde. Edvard Nəlbəndiyan pəynə  de  Minsk qrupi urus  amerkəvıj iyən fransəvıjə rəison vindımonış dəvoni  …
Ərəbiyə xəbəriyə mərkəzon Ğəzzə məntəğədə zılminə muhasirəyu sionist rejimi tojə planonku xəbə dodə. Ğods aqentəti bə Əlresalə Net nəğlon əsosi  elanış karde bə Ğəzzə sakinon zid təziğon ve kardeyu sionist …
Çərşənbə, 21 Sentyabr 2016 10:37

Musel şəhri 50 faiz ozod bə

İraği hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon Musel şəhri cənub Əlşərğat məntəğə 50 faizışon İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozodışon kardə.
Sionist rejimi hərbiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə qıləy fələstinıjə cıvon İordaniya ğərbiyə sahilədə şəhid be. Bə Fars aqenti xəbon əsosi ımruj Əlxəlil şəhri şəhrğ hissədə muğavemətiyə əməliyati icra kardeədə qılə …
Bə Ale xəlifə zılminə siyasəton beynəlxalğə etirazon kənoədə çı rejimi hərbiyə ğıvvon qıləy bəhreynıjə hırdəni dəstqir kardən. Bə Əlaləm TV xəbon əsosi Bəhreynı siyasiyə bohranon ve be xoto ale xəlifə …
Rusiyə xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Mariya Zaxarov bə Suriyə hərbiyə ğıvvon Amerkə həvoiyə hucumon vədə reaksiyaş nışon do və votışe: Amerkə İŞİD terroristiyə qrupiku mudafiyə kardə.
Bə əmniyyətiyə mərkəzon elanon əsosi Turkiyə hərbiyə ğıvvon 3 qılə əskər və PKK 4 qılə uzv ım məmləkəti cənub şərğ Həkari ostanədə kıştə bedən. Həmçinin Ağac Dibi diədə təşkil bə …