Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
İron İslam Respublika rabitə və texnoloqiya vəziri votışe: İron və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson iradə mıxtəlif baxşonədə əcumlədə ixtisadiyə baxşonədə həmkarətion inkişaf doey.
İroni məhkəmə təşkilati rəisi votışe:dınyo mıxtəlif vıronədə ımrujə ğətliamon ki həzrət İsa Məsih(ə) rolə ıştəni hisob vardə kəson tərəfiku təşkil bedə ım ilahiyə peyğəmbəri təlimonədə heç qıləy bərobərətiş zi.
Bazar, 25 Dekabr 2016 14:22

Bə Yaponiya ironi nati ixracat rost bə

Bə Yaponiya ironi nati ixracat oktiyabrə manqədə ha ruj bə 220 həzo barel rəsə.
İslamiyə məzhəbon bə iyandı nez kardeyu beynəlxalğə mərkəzi rəisi votışe: ğəyrəz islam heç qılə ro məzhəb ideyya iyən rəs və adət insoniyə ictimaiyyəti İ larde ğıvvəş ni.
İron İslam Respublika prezidenti bə Ğəzaxıston təşkil doə səfərədə 2 qılə məmləkəti miyonədə 5 qılə həmkariyə sənəd imza be.
İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot turkiyədə bə Rusiyə səfiri terrorış de şiddəti məhkumış karde.
ımruj şanbə hicri ğəməri 1438 rəbiul əvvələ manqi 17 bərobər de miladiyə sori 2016 dekabri 17 minnə ruj həzrət Muhəmməd Mustəfa(s) iyən imomət və vilayəti 6 nə ruşnə həzrət imom …
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:fələstinı məsələ yoddə bekarde xoto sionist rejimi mudafiyə kardə kəson tərəfiku mutəmadiyə bohran təşkil bıkə hərəkətonədə ım şərifə sərzəmin fələstinı millət iyən qrupon muğavimət iyən mucahidətəndə …
İslami inğilabi yolə rəhbəri ironi ixtisadi siyasi və mədəniyə baxşonədə nufuz kardeyu deşmenon fəaliyyətış bə ironi tojə perəsə cıvonon iyən cıvonon miyonədə nufuz kardeyu deşmenon hədəfonku qıleni zınəşe.
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:Amerkə həmmişə islamiyə məmləkəton əcumlədə iraği iğtidar(zumandətiədə) muxalif bə və heç vaxti çəvon zaheriyə təbəssum bəpe bə xətoə ro eqıne bois nıbo.
imruj rəbiul əvvələ manqi 12 dekabri 12 nə ruj bə bəzi rivayəton əsosi həzrət Muhəmməd(s) bə dınyo omə ruj iyən vəhdət haftə bino bə ruje.
İslami inğilabi sepahe pasdaranı ğıvvon fərmonə muavini votışe:İron qıləy həğiğiyə ğıvvə bəy və yolə meydononədə bə deşmenon ğələbəş kardə.
Şənbə, 10 Dekabr 2016 23:43

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib votışe: ironi atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği vədə Amerkə problem təşkil bıkə hərəkəton vədə ve ciddi bəbe.
İroni islamiyə şura məclisədə milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya rəis Əlaəddin Burucerdi Nezə şərğ məntəğədə İnqiltərə ixtilaf təşkil bıkə siyasəton dəvomi vədə xəbərdarətiş do.
Imruj 5 şanbə hicri ğəməri 1438 nə sori rəbiol əvvələ manqi 8 nə ruj bərobər de 2016 minnə sori dekabri 8 imomət və vilayəti osmoni 11 minnə ruşnə həzrət imom …
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 10:26

Amerkə terarizmi bə dınyo ixracat kardə.

Beynəlxalğə koonədə İroni islamiyə şura məclisi rəisi məsləhətçi İşid terroristiyə qrup iyən de terarizm Amerkə mubarizə barde idda barədə işarəş karde və votışe:Amerkə və bəzi məmləkəton ne ım ki terarizmi …
Xobreqane rəhbəri məclisi rəisi votışe:Amerkə hərəkət bu 10 sori mıddət bə ironi zid sanqsiyaon dəvom doeyu beynəlxalğə vədəon ləğv karde bə və beynəlxalğə səthədə nakonəsə be Amerkə mahiyyətış oşko karde.
Çərşənbə axşamı, 06 Dekabr 2016 09:30

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti xəbəriyə iclos.

İroni xarici koon vəziri sıxanəvoti votışe: bə məzhəbiyə qrupon zid harqıləy 2 dimə rəftor iyən xışmqinə hərəkət məhkume.
İron İslam Respublika və çinı xarici koon vəziron ironi atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə bərnamon əncum doe vədə bə həmmə tərəfon diğğət doe zərurəti işarəşon karde.
İron İslam Respublika prezidenti votışe:İron İslam Respublika həmmə har qılə bəd əhdi sistə hərəkəti iyən atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə bərnamon əncom doeyu təşkil bə təvafuği bə domo eğande ya …
Page 1 of 120