Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
İroni Ostoro sərhəddiyə şəhri ruhaniyə tələbəonku qıləy qrup bə Azərbaycan Respublika məmləkət sionist rejimi 1 minnə vəziri səfəri məhkum kardeyu etirazinə hərəkətışon təşkil karde.
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 12:34

Şer və musiği silsilə iclos

Bə Qilan ostane telerədyo cıvonə jurnaliston nomo bə mərkəzi xəbon əsosi Çaharşənbe Xaton(çoşanbə xaton) nomo bə silsilə iclos ki tati və tolışə şer iyən musiği təxəssusiyə iclosiku iborəte Rəşt şəhrədə …
Qilan ostani ostandar bə vəhdət haftə nez be mınosibəti zinə zuhrə vaxti de Tolış iyən Qilan ostani sınniyə alimon və ruhaniyon vindımonış dəvoni.
Bə Xıdo rəsol(s) bə dınyo omə ruj iyən vəhdət haftə nez be mınosibətiku Tolış(Həşpər) şəhri sınniyə ruhaniyon de ım şəhri cumə imomi vindımon iyən votımonışon dəvoni.
Tolışə jen ımruj ıştə zəminış vəğf karde.
Maifon beynəlxalğə ruji mınosibətiku de çan qılə maifə uzvi bə ailə Tolış(Həşpər) şəhri fərmondor vindımonış dəvoni.
Şandermani Ərsəloni diyədə qıləy piyəmerdi voə mıhosirədə mandey macəra
Miyonə Asiya 7000 zair İroni Ostoro sərhəddiku bə ro dəğandə bin.
Tolış şəhri sepahe pasdarani əzadariyə piyodə karıvan ımruj sıb de sinə jəe mərasimi Xıdo rəsul(s) bə rəhmət şe iyən həzrət imom Həsən muctəba(ə) şəhodəti sorqardımonədə bərpo be.
Bəsic haftə mınosibətiku Masal şəhri rəsmi şəxson Masal iyən Şandermənı nomo bə tolış zıvonə şəhronədə bə şəhidon pokə ğəvıstonədə iştirak kardən və bə şəhidon yolə məğami ehtırom kardən.
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 23:07

Həzrət Zeynəb(s) xutbə hande mərasim bərpo be

Həmzəman Ərbəinə ruji Masal şəhri şəhidon Huseyniyədə həzrət Zeynəb(s) xutbə hande mərasim bərpo be.
Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2016 09:43

Kərbəloku xəbə heste

bə "Tolışi rədyo" muxbiri Kərbəloku doə məlumati əsos,qıləy azəriyə zəvvar bıə Xəlil Cəbrəyilovi deçəmə rədyo muxbiri mısohibədə votəşe:"oruzum heste həmonə bın Kərbəloədə çı həzrət ayətullah Xameneyi de DAEŞ-i mıborizə bardey …
Məhmud Şəkəri Tolış şəhri səhiyyə mərkəzədə şəhrvandon səloməti vəziyyəti çok kardeş ıştə muhimmə bərnaməonku zınəşe.
Imsornə sori əvvəliku desbə ısət Tolış şəhri 30 həzo metr mərkəzədə 200 ton qobələq istihsal bə.
Bə "Məryan" xəbə portali məlumati əsos,Tolışi mərkəzi baxşdor çı Tolışi Şurə iclosədə ım koş çın baxşdorəti seqlə proiritetonku zınəşe.
Tolış şəhri sınniyə cəmaəti iraği Samerra terroristiyə tıpımonışon məhkum karde
İroni karate(şotoqan) milli komanda tolışə nomayəndə 42 kilo baxşədə Əbbas Mələkuti bə Qurcistanı beynəlxalğə musabığə şe.
Bə Qilan ostani ostandar cənab Nəcəfi votəyon əsosi İron İslam Respublika prezident de təciliyə holəti Rəşt Ənzəli Ostoro osınə ro soxteyu əmrış doə. Prezident Ruhani bə ironi budcə təşkilati rəisi …
İroni Ostoro zəminiyə sərhəddiku di təsərrufati məhsulon ixracat kardeədə 69 milyon dollar valyuta bə məmləkət daxil bə. Ostoro di təsərrufati idarə mudir bə telerədyo aqentəti votışe:ım miğdar valyuta 68 həzo …
Bə Masal xəbər sayti elanon əsosi Masal nomo bə tolışə şəhri 26 qılə şaqirdə şəhid iyən şəhidə şaqird Əbbas Nadəlipurı yod karde mərasim təşkil be. Masal şəhri təhsil idarə rəis …
Page 1 of 49