Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 01 Oktyabr 2016 17:15

Kaspi deyo mahbubə asbon milliyə festivali 15 minnə devrə tolış(Həşpər) şəhri Ğoroğ nomo bə sahilədə bərpo be.

Kaspi deyo mahbubə asbon milliyə festivali 15 minnə devrə tolış(Həşpər) şəhri Ğoroğ nomo bə sahilədə bərpo be.

Kaspi deyo mahbubə asbon milliyə festivali 15 minnə devrə tolış(Həşpər) şəhri Ğoroğ nomo bə sahilədə bərpo be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani asb tojne heyəti rəis votışe:ın 2 rujə festivalədə Qilan və Mazəndəran ostanonku 60 qılə Kaspi deyo asbon huzurədə bərpo be.

Muhəmməd Huseyn Şəhrinejad votışe: Kaspi deyo mahbubə asbon milliyə festivali 15 minnə devrə 8 qılə sinniyə qrupədə bərpo bə və əlavəş karde ım festivalədə hakimon asbonışon mahbubəti ğıvvə iyən zumandəti həmçinin fono tip cəhətonədə muğayisəşon kardə.

Qilan ostani asb tojne heyəti rəis votışe: Kaspi deyo mahbubə asbon milliyə festival 1 minnə kərəyu Tolış(Həşpər) şəhrədə ki çı asbon əsosə mərkəz iyən məskəne bərpo bə.

Muhəmməd Huseyn Şəhrinejad Kaspi deyo asbış milliyə sərvətış zınə və əlavəş karde ım festival dınyo odəmon de ım asbon oşno karde iyən turistəti inkişaf doeyu bə.

Ironədə 1200 qılə Kaspi asb heste ki təğribən 800 qılə Qilan ostanədə və venə tolışə məntəğonədə hestin.

Ironiku bə kəno Kaspi asb Amerkə İnqiltərə iyən holləndiya məmləkətonədə heste.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə