Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 09:58

İraği Samirra terroristiyə hadisə Tolışə sınniyə alimon iyən şəhrvandon tərəfo məhkum be

İraği Samirra terroristiyə hadisə Tolışə sınniyə alimon iyən şəhrvandon tərəfo məhkum be

Tolış şəhri sınniyə cəmaəti iraği Samerra terroristiyə tıpımonışon məhkum karde

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Tolış(Həşpər) şəhri islamiyə şura sınniyə uzvonku qıleni Suheyl Səlami

de telerədyo aqentəti jurnalisti təşkil doə mısohibədə Samirra terroristiyə hadisə barədə votışe:təkfirion bıznon jıqo notəmizə hərəkətonədə bə məsumə imomon(ə) şiəyon və sınnion eşğ və iradətiku kam əkə nin.

əv əlavəş karde təkfirion ım ğeyre insoniyə hərəkət dınyo həmmə mıslmonon tərəfiku məhkume.

Tolış şəhri Muhəmmədiyə sınniyon diniyə elmi mərkəzi ostadonku qıleni huccətul islam Rəhim Saberi həm votışe:beynəlxalğə istikbar və sionizm jıqo ğeyre insoniyə əməliyaton təşkil kardeədə mıslmonon miyonədə təfriğə təşkil karde domoədən.əv ıştə sıxanon dəvomədə votışe əvon ne şiə və ne sınn hestin bəlkə cinayətkarin.

Tolış şəhri Tərə nomo bə di sınniyə cumə imom Burhan Fəzəci həm  ım terroristiyə hadisəş Amerkə və çəvon şərikon fitnəqərə hərəkətış zınə.və əlavəş karde əmə tolışə sınnion de vəhdət iyən həmdıləti icazə nibədomon ki bə çəmə zid ğəsəm hardə deşmenon də çəmə ruhiyə(ehsasat) hənək bıkən.

Tolış şəhri islamiyə şura sınniyə uzvonku coqlə uzv xanım Firuzə Ordoei həm elanış karde ə kəson ki de intihariyə əməliyaton mıslmonon nabud kardeyu hərəkət kardən de ğətiyyəti mıslmon nin və əmə həm təkfiriyə terroriston jıqo no təmizə hərəkəton məhkum kardəmon.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə