Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 10:55

Tolışi mərkəzi baxşon diyonədə sosyal təminaton bimə(sığortə) plan icro bəbe.

Tolışi mərkəzi baxşon diyonədə sosyal təminaton bimə(sığortə) plan icro bəbe.
Bə "Məryan" xəbə portali məlumati əsos,Tolışi mərkəzi baxşdor çı Tolışi Şurə iclosədə ım koş çın baxşdorəti seqlə proiritetonku zınəşe.

Tolışi mərkəzi baxşdor bıə Şukuri ğeydış karde ki,çəmə iminə dərəcə ko bo kaştor,divıjon iyən kuçəkə camaati sosyal bimə fondu icod kardeye ki,ım həm bə istehsoli ziyod bıey koməq bəkay.ım fond çı pensiyaneron,ko ğıvvə nıbə kəson və co koon bimə bıə kıəson təzmin bəkay.

çı Həştpəri mərkəzi baxşdori elanış karde ki,çı bimə məbləğ çı 180 de 420 həzo tuməni miyono bəbe və voteşe ki,ım məbləğ ha sor pərdaxt(doey) bəbe vəçəy dı bərobəri dıvlət həvoy bədoe və divıjon çəy fəğət 30 fayizi pərdaxt bəkan.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə