Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2016 09:43

Kərbəloku xəbə heste

Kərbəloku xəbə heste
bə "Tolışi rədyo" muxbiri Kərbəloku doə məlumati əsos,qıləy azəriyə zəvvar bıə Xəlil Cəbrəyilovi deçəmə rədyo muxbiri mısohibədə votəşe:"oruzum heste həmonə bın Kərbəloədə çı həzrət ayətullah Xameneyi de DAEŞ-i mıborizə bardey barədə fətvo bəçımı quşi bırəso ki,bışom bə Mosul ta de ım cinoyətkoron cihodkəm.ımon qıləy mırdolə cinoyətkorə fırğən ki,oruzuşon heste qırd dınyoədə bə şiəyon hukumətkəyn.əmmo əvon ıştə ım oruzu bə qur bəbardeyn.

 

 

"Əv ıştə sıxanon dəvomədə voteşe ki,dınyo istikbarə informasiyə vositəon İmom Huseyn(ə)-i ım dıjdə aşığə cəmiyyəti nışon doydənin.çun əvon zıneydən ki,əgər qırd dınyo ım əzəmətinə cəmiyyəti bıvindon,həni bə şiəyon behurmətəti kardey curətışon nibəbe.əvon hejo çı mısılmınon miyono təfrığə eğandey dumon ta dınyo dərəso islom qıləy hoziyə dine.ım azəriyə dindori voteşe ki,ey kaş qırd dınyo Avropə iyən Amerkə ım səhnəonışon vindəbe və çəy həsrəti əhardin.əmmo əvon ımi bızınon ki,zılmo-kufr hiçfaxti əbədi ni və qıləy ruj çı nifoği çehrə oşko bəbe.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə