Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 30 Noyabr 2016 23:59

İroni Ostoro şəhriku Kərbəlo xariciyə zairon bə ro dəğande

İroni Ostoro şəhriku Kərbəlo xariciyə zairon bə ro dəğande

Miyonə Asiya 7000 zair İroni Ostoro sərhəddiku bə ro dəğandə bin.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ostoro sepahe pasdaranı fərmondə votışe: ım zairon dəvardə 1 haftədə Ostoro şəhri mıvəğğətə vıronədə ki bə zairon xıdtət kardeyu bərəddə qətə bə be istirahət karde bəpeştə bəştə məmləkəti tərəf hərəkət kardən.

Cəhanbəxş Arman əlavəş karde miyonə asiya  məmləkətonku bə omə zairon hədiyə iyən mədəniyə baxşəon təğdim be.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə