Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 16:57

De Qilan ostani ostandar Tolış şəhri sınniyə alimon iyən ruhaniyon vindımon.

De Qilan ostani ostandar Tolış şəhri sınniyə alimon iyən ruhaniyon vindımon.
Qilan ostani ostandar bə vəhdət haftə nez be mınosibəti zinə zuhrə vaxti de Tolış iyən Qilan ostani sınniyə alimon və ruhaniyon vindımonış dəvoni.

Bə Mərayan xəbər sayti elanon əsosi Qilan ostani ostandar Muhəmməd Əli Nəcəfi iyandı bə domo bu 3 minnə soriyu de Tolış(Həşpər) Rizvanşəhr iyən Ostoro alimon sınniyə ruhaniyon həmçinin fərmondoron və çı şəhron şiə və sınniyə cumə imomonədə vindımon və votımonış dəvoni.

qilani ostandar Muhəmməd Əli Nəcəfi Xıdo Rəsul(s) bə dınyo omə ruj iyən vəhdət haftə dəme mınosibətiku təbrikış vote və əlavəş karde vəhdət haftə nom noe binovrə islamiyə respublika bino əkə mərhum həzrət imom Xomeyni ğeymətinə nəzə əsosədə şiə və sınni vəhdəti zərurəti xoto nom noə bə.

Nəcəfi islamiyə məzhəbon vəhdəti hifz karde həxədə bə mərhum imom Xomeyni iyən islamiyə inğilabi yolə rəhbəri hevojə nəzəron işarəş karde və votışe: beynəlxalğə istikbar və sionizm islamiyə məzhəbon məxsusən şiə və sınni miyonədə təfriğə və canq icod kardeyu fəaliyyət  kardə ki desbə ısət muvəfəğ bə nin və muvəfəğ həm əbı nin.

Qilan ostanədə devləti aliyə nımoyəndə şiə və sınniyə bıvon miyonədə har qılə təfriğə vəy qəteyu bə inğilabi yolə rəhbəri sifarışon işarəş karde və votışe: hukuməti rəsmi şəxson iyən devləti tərəfiku vəhdəti hifz karde həxədə işarəon bə islamiyə məzhəbon diğğət və əhəmmiyyətiku iborəte.

qilani ostandar əlavəş karde təfriğə icod bıkə fikon mıslmonon miyonədə bə vəhdəti arəku şe bois bedə ki de təəssufi bəzion nızne nızne bə ım məsələ bois bedən.

qilani ostandar votışe: bə sınniyə məntəğəon şeədə cəmaət ve qam və hərarətin bə çımı və beşedən və əlavəş karde ki ım şiə və sınniyə bıvon iyən hovon miyonədə səmimiyyətiku hikayət kardə.

Nəcəfi ıştə sıxanon dəvomədə votışe: bə qıləy şəxs vəzifə doyeədə çəy sınni ya şiə be maru fərğış ni və bə ə şəxsi ləyoğət diyə kardəm.

ım vindımonədə sınniyə alimonku çandə nəfər iyən Tolış şəhri fərmondor ıştə nəzəronışon bəyon karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə