Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 12:34

Şer və musiği silsilə iclos

Şer və musiği silsilə iclos
Bə Qilan ostane telerədyo cıvonə jurnaliston nomo bə mərkəzi xəbon əsosi Çaharşənbe Xaton(çoşanbə xaton) nomo bə silsilə iclos ki tati və tolışə şer iyən musiği təxəssusiyə iclosiku iborəte Rəşt şəhrədə bərpo bəbe.

Rəşt şəhri şer və ədəbiyot təşkilati rəisi votışe:çaharşənbe xaton nomo bə silsilə iclos ki tati iyən tolışi zıvonədə şer hande və handə bə şeron həxədə təhğiğ iyən təxəssusiyə nəzə doeku iborəte ha manqi oxonə 4 şanbə ruji təşkil bedə.

Huseyn Əsdəğpur Herəvi votışe:ım silsilə icloson ostan və ostaniku kənoə cəhətonış qətə və 5 manq çəy təşkil beku bəpeştə ım ğeymətinə hərəkət tati iyən tolışə ədəbiyon hınə baxşonədə ıştə məxsusə tərəfdaron iyən məsəkəsonış pəydo kardə əv ıştə sıxanon dəvomədə votışe: ım manqi çaharşənbe xaton nomo bə silsilə qırdbemonədə əlavə bə elan kardə bərnaməon Xıdo rəsul(s) bə dınyo ome sorqardımoni mınosibətiku şoə tolışə musiği məcmə qordıne və tolışi zıvonədə molud nomə hande mərasimədə tolışə xorəkon təbərıkin karde mərasim tolışi musiği yolə ostadon huzurədə icra bəbe.

Əsdəğpur ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ha manqi silsilə icloson tat və tolışon şiə və sınniyə bıvon iyən hovon vəhdəti nışonəy ki bə ico həmkarəti kardeədə ım sərzəmini mədəniyyəti roədə fəaliyyət kardən.

maştə azər manqi 24 nə ruji bərobər de dekabrə manqi 14 saat 16 Rəşt şəhri Xatəmul Ənbiya mədəni iyən hınə mərkəzədə ım manqi çaharşənbe xatonı silsilə iclos təşkil bəbe.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə