Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
İroni Ostoro porti 2 minnə baxçi bə nəticə rusneyu bə 1 həzo milyard riyal pul ehtiyaci heste. Bə telerədyo aqentəti elanon əsosi Qilan ostani porton iyən deyo fəaliyyəton mudir Huseyn …
Bazar ertəsi, 18 iyul 2016 14:26

Seyd Elmani apelyasiyə şikoyətış doə.

De Nardarani hodisəon əloğədor,Lankonədə qətə bıə Seyd Elman Ağazodə apelyasiyə şikoyətıış doə.bın barədə çəy mıdofiyə vəkil Akif Əliyevi bə "Reporti" məlumatış doə. Məhkəmə çəy həbsi mıddətış 3 manq 25 rujış …
Tolış(Həşpər) şəhrədə hicrət nomo bə bərnamədə iştirak əkə ruhaniyon ım şəhrədə islamiyə təbliğat idarə rəisədə vindımonışon dəvoni. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis huccətul …
Im ğəşənqə şikil  bə Tolış(Həşpər) şəhri daxil bə roədə imam Huseyn(ə) meydoni piyo de heli-şat sistemi kəşə bəy. Kəşə bə şikil Məriyan xəbər saytiku peqətə bəy.  
Bə Masal niyoz sayti elanon əsosi Qilan ostani di təsərrufati təşkilatdə beməyon perosne baxşədə bə muavin elanış kardə Qilan ostanədə əcumlədə tolışə məntəğonədə və divojon ha sor 238 həzo hektar …
Ailə hərimiku mudafiyə karde qırdbemon Tolış şəhri mərhum imom Xomeyni meydonədə bərpo be. Hicab əqətə tolışə xanımon Tolış(Həşpər) şəhri mərhum imam Xomeyni iyə Çobər şəhri sahiliyə parkədə cəm bedən və …
Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi  Masal şəhri islamiyə şura sıxanəvot Əlirıza Əbbasi çı şəhri came məçitdə şəhrvandon islamiyə şura uzvonku sual cəvob iclosiku xəbəş do. əv ım iclosi hədəfış …
Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi Ailə hərimiku mudafiə karde milliyə qırdbemon maştə Masal  şəhrədə bərpo bəbe. Maştə tir manqi 21-ə bərobər ironi mıxtəlif şəhronədə hicab və ifafiku mudafiyə karde …
bə Nuraz sayti xəbə əsos Ruhulla Axundzadə xıyzoni bə İMT-i mırocət kardəşe və çı Azr-Respublikə şəhrvandətiku beşey iyən ım kişvəri tərk kardeyışon tələb kardə.ısət bı saat həm Ruhulla həməm çəy …
Çərşənbə, 06 iyul 2016 15:09

Rujə idi nımoj tolış şəhrədə

Tolış şəhrədə rujə idi nımoj çı şəhri cumə imom huccətul islam Ənsari tərəfiku və ım şəhri mərhum imom Xomeyni xiyabandə bərpo be.
Tolış(Həşpər) şəhri fərmondor Tolış şəhrədə bə musafiron xıdmət rusneyu təşkil bə iclosi əvvələdə Ğudsı beynəlxalğə rujədə cəmaəti əzəmətinə huzuriku təşəkkurış karde. Əli Fətullahi  bə musafiron xıdmət rusneyu çı şəhri deyo …
Qilan ostaniku kaq və şıti məhsolon bə Rusiyə ixracat be. 8 de nəğliku bə Masal niyoz sayti elanon əsosi Qilani ostandar Muhəmməd Əli Nəcəfi  bə muğavemətiyə ixtisadi işarəş karde və …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi zinə mubarək rujə manqi oxonə cumə rujədə ki Ğudsı beynəlxalğə ruj be Tolış(Həşpər) şəhrədə mərasim sıb saat 10.30 dəğə bərubər çı şəhri 6 qılə …
Cümə axşamı, 30 June 2016 14:57

Lankoni Şıxəkoni diyədə Şeyx Zahidi pir.

Tolış(Həşpər) şəhri bərnamə Ğudsı beynəlxalğə rujədə elan bı.  Tir manqi 11-ə və mubarəkə rujə manqi oxonə cumə ruji tolışi 4 qılə məntəğədə Ğudsı beynəlxalğə ruji mərasim bərpo bəbe. Im yolə …
Çərşənbə, 29 June 2016 14:53

Ruhulla Axundzodə zoə həm həbs be.

Bə İslamınsəsi sayti əsos ımruj lankoni Qonə Cinoyəton Məhkəmədə çı islamçiyə məhbus bıə Ruhulla Axundzodə zoə Məhəmmədəli Axundzodə məhkəmə dəvirdıne be.bo Nardarani hadisəon bədiqə həbs bıə Məhəmmədəli Axundzodə 5 sor …
İroni xobreqane rəhbəri məclisədə Qilan ostani cəmaəti nomayəndə tolış zıvonə ruhani huccətul islam vəlmuslimin Pərvayi zinə ironi Ostoro şəhri əzadaron cəmədə həzrət Əli(ə) şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku Ostoro şəhri Əli İbne …
Tolışə dindaron ibodət əzizə ğədrə şəvonədə rəməzanə manqi 21 minnə şəv həzrət Əli(ə) şəhodətə şəvi sorqardımon
İroni mıxtəlif tolışə şəhron və dionədə ğədrə şəvi mərasimon ve əzəmətin təşkil be. ğədrə şəv qıləy şəve ki heç şəvi fəzilət bə çəy əndozə ni və əməl ım şəvədə  1 …
Şənbə, 25 June 2016 14:57

Masalliyədə efoə şəv!

Masalliyədə efoə şəv!