Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi bə tir manqi 7-ə(iyoni 27-ə) nez be mınosibətiku ki şəhid doktor Beheşti və tir manqi 7-ə hadisə şəhidon sorqardımon iyən məhkəmə haftə mınosibət həm …
İroni Qilan ostanədə Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri cumə imom iyonə manqi 21-Ə bə ım şəhri Faroğe Əzəm məçit şe və cəmaətəndə vindımon karde iyən nımoj hande və sınniyə ruhani …
Bə Masal nomo xəbəriyə sayti nıvıştəyon əsosi ğədrə şəvon bərnamon Masal şəhri huseyniyədə bərpo bəbe. Im mərasim 5 şəv tir manqi 4(iyoni 24-Ə)huccətul islam sed Ğəvvam Səfəri sıxanon və kərbəlayi …
Jıqo hisob kardə bəy ki ironi Fomən şəhrədə meşəvonon 130 ton anqivin istihsal bıkən.  Fomən şəhri di təsərrufati mudir ım miğdar istihsal bə anqivini miğdarış 325 milyard riyal elanış karde …
Qilani ostandar doktor Nəcəfi Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhrədə de ım şəhri cumə imom huccətul islam Codayi vindımon və votımonış dəvoni. Im vindımonədə huccətul islam Codayi doktor Nəcəfiku təşəkkurış karde …
Maslli rayoni sakin Zəminə Nəzərova bə Prezindenti,bə sər vəziri,milli məclisi rəyisi,sər prokurori bə  xarici səfərotxonəon qıləy noməş nıvıştə.çəy illət həm de Maslalli rayonu icra hakimi əmri polison əy je-kuey bıə.əy …
Nəcimə sənaye baxşədə bə tolışə hınə soybon de Tolış şəhri fərmondor vindımonışon dəvoni.  Tolışə nəcimə sənaye hınə soybon ostadon iyən nəcimə sənaye həvatə kəsonku 10 nəfər de Tolış şəhri mədəniyə …
Tolış(Həşpər) şəhrədə bə velosiped ərum Hadi Pejavənd ki ekoloqiya tərəfdaronku həm heste ıştə 20 rujə səfərış bə Qurcistan Ermənistan  və Turkiyə  “bu zəmini doon” nomo bə şoarəndə ki tolış şəhriku …
İroni Tolış(Həşpər) şəhri həvo idarə rəis Əfşin Həmidnejad de Məriyan xəbər sayti jurnalisti təşkil doə musahibədə votışe:dəvardə sori vədə ımsornə fərvərdinə manq(aprel) iyən ordibeheştə manqi(mayə manqi) voş(kuluki) voe ve bəy. …
Həzrət imom Əli(ə) Pərdis  nomo Qilan ostani Fərhənqiyan ali məktəbədə ərəbi zıvon iyən ədəbiyoti dərsədə tolışə tələbə Muctəba İlyasi Qilan ostanədə Nəhculbəlağə musabığədə 1 minnə vırəş qəte . Muctəba İlyasi …
Şənbə, 11 June 2016 14:54

Cəlilobodədə insident

Cəlilobod rayoniku i dastə odəm bə "Azərişıq"ASC-i Cəlilobod rayon şobə hucumışon kardə və ıştə etırozışon nışon doə.çı etırozçiyon miyono çə təşkiloti kanə koəkəyon həm movcud bıə.çın idorə rəyis Aydın Məmmədov …
bə Az.Respublikə prezidenti əmri əsos çın Respublikə sər prokuror Zakir Qaralov iyunə manqi 17-ədə saat 11-ədə de tolışi zonə şəhrvandon vindemon bəkay.ın vindemon Likədə bərğərol bəbe və əv de Lankon,Lik,Masalli,Ostoro …
Əli Osnımri nomo tolışə tələbə Tolış(Həşpər) şəhri Xatəmul Ənbiya(s) məktəbi tələbə Qilan ostani tələbəon kırtə filmon festivaldə 1 minnə vırəş bə dast varde. Im tolışə tələbə ironi mıxtəlif ostanon miyonədə …
Çərşənbə, 08 June 2016 14:50

Seyd Elman iyən Haci Zulfiqariku xəbə heste.

Seyd Elmani vəkil Akif mellimi votəşe ki,Seyd Elmani vəzyəti iyən ruhiyyəş  çoke və çəyku həni co tojə xəbə ni.çı Haci Zulfuqari vəkil həm bə "İslamazeri" sayti mısohibədə votəşe ki,Zulfiqar Mikayılzodə …
Tolış(Həşpər) şəhri cumə imom huccətul islam vəlmuslimon Ənsari mubarəkə rujə manqi dəme mınosibətiku təbrikış vote və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ki mubarəkə rujə manq qıləy manqe ki  əmə həmmə …
Qilan ostanədə Masal nomo bə tolışə şəhri dindarə xanımon zinə məğrib şəhidon pokə ğəvədə aşura ziyorəti handeədə bə mubarəkə rujə manqi və beşin.
İroni Masal şəhri islamiyə şura sıxanəvot Əlirıza Əbbasi de Fars aqenti jurnalisti təşkil doə votımonədə de Qilan ostano ostandari huzuri Masal şəhrədə tolışə şəhid sərləşqər Huseyn Fərzanə nomo bə meydoni …
Bazar ertəsi, 06 June 2016 14:59

Masalli sosyal problemon

bə "Cənubnevs" sayti məlumati əsos Masalli rayoni mərkəz bərbodə rujədəy.Masalli şəhəri M.Talışxanov prospekti kanə vıjori ərazi dəvardə hissədə kanalzasiyə sistem ko kardedəni.əve ım çırkinə ov bo sakinon şe-omey maneə icod …
Bazar, 05 June 2016 14:27

Ostoro camaati sosyal problemon.

Bə "Azadlıq radiosu" sayti məlumati əsos Osroro Sərək di sakin Ağasən Əliyev mayə manqi 18-ku çəy kədə ruşnə vəşedəni.çımi illət Ostoro Şəhər Elektrik Şəbəkə koəvonon çəy kə ruşnə bırniyeye.əv votedə …
Hicri şəmsi 94-95-Ə soronədə Qolan ostani mədəni iyən mıxtəlifə hınəon baxşədə təşkil bə musabığədə tolışə tələbəon 23 qılə məğamışon bə dast varde. Kotoə filmi baxşədə Əli Əsnəmri Xanım Fatimə Həmrahi …