Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
İroni islamiyə Respublika bino əkə mərhum həzrət imom Xomeyni bə rəhmət şe sorqardımon iyənxordad manqi 15-ə şəhidonku yod karde mərasim Cokəndan nomo bə tolışə diədə bərpo be. Im mərasimi əvvələdə …
Tolışon 500 nəfərə karivan bə mərhum imom Xomeyni pokə hərəmi tərəf hərəkətışon karde. Tolış(Həşpər) şəhri sepah pasdaran ğıvvon fərmondə cənab Mənşoro ım karivani bə ro dəğande mərasimədə votışe:tolışə şəhrvandonku qıləy …
İroni Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhriku 42 nəfər şiə iyən sınniyə dindaronku de ım şəhri cumə imom huccətul islam Codayi bə mərhum həzrət imom Xomeyni pokə hərəmi ziyorət şin. Əslum …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi ironi Ostoro şəhri ekoloqiya idarə rəis cənab muhəndes Ruşəni bə jornaliston votışe:hicri şəmsi 1395-Ə Ostoro Ləvəndəvil turistiyə parkədə qıləy maral bə dınyo omə. Ruşəni …
Mayə manqi 27-Ə İroni Qilan ostani Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri Xəlifə Abad nomo bə tolışə di sahilədə əvəsori asb tojne de tolışə asbon bərpo be. Im musabığə 2 baxşədə …
Cümə, 27 May 2016 14:54

Kaspi Lankoni tale həll bıə ruj

bə "Raport" sayti məllumati əsos mayə manqi 30-ədə Kaspi Lankoni tale barədə qıləy iclos bərğərol bəbe.bə reqlamenti əsos ım klub ısətnə sori 1-ə divizyonədə hənək bəkay.çın klubiku xəbəşon doə ki,ım …
Cümə axşamı, 26 May 2016 14:58

G7 bə Yaponiyə qırdə bıən.

dınyo haft qılə sənaye cəhəto ozavziyə keşvəron qədə-qədə bə Yaponiyə cəm bedən.iyo dınyo G7 Yəni Amerkə,Yaponiyə,Fransə,Germaniyə,Yolə Britaniyə,İtaliyə iyən Kanada yolonku iborət  qıləy sammit bərğərol bəbe .sammiti idorə kardəkəs Yaponiyə iminə …
İroni şimalədə 1 minnə mədəni iyən təlimiyə muzey Ostoro tarixiyə məktəbi 108 sorə binaədə obı. Im mərasimədə Ostoro fərmondor cənab Şəfəğği Ostoro cumə imom huccətul islam Hafezniya ironi islamiyə şura …
Tolış şəhri Mirza Kuçikxan nomo “vavriski doə talanton”(istidadinə tələbəon) məktəbiku 2 nəfərə komanda Əşkan Ağacani və Ariya Cəfəri iştirak kardeədə ironi  mikroskopiyə şikilon musabığədə ki Kərəc şəhri 4 minnə məntəğədə …
Çərşənbə, 25 May 2016 11:53

Macarıstoni səfir Lankonədə bıə.

bə "Lənkəranxəbər.info" sayti məlumati əsos,ımruj mayə manqi 25-ədə Macarıstoni Azr.Respublikjədə bıə fovğəladə iyən səlohiyyətinə səfir de Lankon şəhri oşno bıeyro bə ın şəhri dı rujnə səfərış kardə.səfir İmre Lastotski de …
İroni xobreqane rəhbəri məclisi 5-ə devrə imruj rəsmiyə holətədə ıştə fəaliyyətış təşkil karde. Bə sinni əsosi heyət rəisə vıjneədə ayətullah sed Əbulfəz Mir Muhəmmədi tehroniku de 93 sin həmməysə de …
İron iyən Qilan ostani rəsmi şəxson həmçinin Rizvanşəhr və Tolış şəhri nəcimə sənaye hınə soybon huzurədə Qilan ostani di mozzey mərkəzədə Tolışi kə həm obı.
Həzrət imom Zəman(ə) milad mərasim Əsalem(Əslim) nomo bə tolışə şəhrədə bərpo be. Şəhri rəsmi şəxson cumə imom iyən mıxtəlif  qruponku bə cəmaət ım yolə idəndə iştirakışon kardə be.
Həzrət imom Zəman(ə) milad mərasim Tolış(Həşpər) şəhrədə bərpo be. Ironi islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr Masal şəhri cəmaəti nomayəndə Məhmud Şəkəri Tolış şəhri fərmondor Fətullahi  şəhrdar Muhəmmədpur və şəhri coqlə …
Bə Masal  xəbəriyə sayti elanon əsosi ironi islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr və Masal cəmaəti nomayəndə Məhmud Şəkəri Masal şəhri Çesli diədə de şəhid Ehsandost Əfrasiyabi inə və dədə vindımonış …
İroni Masal şəhri mədəniyə erson iyən turizm idarə rəsmi şəxs Məcid Kuhi ımruj bə Masal xəbəriyə sayti votəşe ki  Masal şəhrədə təhğiğ bə tarixiyə əsəron həxədə 1 minnə nomayeşqah çı …
Çərşənbə, 18 May 2016 10:58

Tolışə non iyən şinion festival

Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Rizvanşəhr nomo bə tolışə şəhri mədəniyə erson nəcimə sənaye iyən turizm idarə rəsmi şəxs Mənsur Hadipur mədəniyə erson haftə mınosibətiku tolışə non iyən şinion …
Qıləy tolışə şəhrvand Azərbaycan Respublika polis ğıvvon işkəncə jiyo kıştə bə. Bə azadlığ sayti nəğlon əsosi Azərbaycan Respublika əmniyyətiyə ğıvvon xışmqinə rəftoron dəvomədə çı məmləkəti polis Boku xəzər baxşi polis …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Qilan ostanədə vəliyyi- fəğih numayəndə iyən Rəşt şəhri cumə imom tolışə ruhani  iyən xobreqane rəhbəri məclisədə Qilan ostani vıjniyə bə nomayəndə huccətul islam vəlmuslimin …
Həzrət imom Səccad(ə) milad mərasim Tolış şəhri Çobər di Nərqes Xaton tıbədə bərpo be. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi ım mərasimədə cumə imom huccətul islam Ğəzənfəri iyən Həviğ(Hevi) bəxşdar …