Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi həzrət imom Huseyn(ə) bə dınyo omə ruji mınosibətiku qıləy mərasim ironi Tolış şəhri Həviğ(Hevi) cumə imom huccətul islam Ğəzənfəri iyən Hevi bəxşdar İrəc Şahi …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri sepah pasdaran fərmondə palkovnik Əhməd Rıza Mənşori qıləy peyğomədə şəbanə manqi 3-Ə ruj həzrət imom Huseyn(ə) bə dınyo omə ruj iyən pasdaron …
Sə xolinə ğızılala moy nəsl qədə qədə tolışə ruonədə kam bedə. Həminə məsələ xoto Tolış(Həşpər) şəhri ekoloqiya idarə tədbirəndə ironi Əsalem(Əslum) şəhri Kelə Sıra nomo bə tolışə diədə şəhrvandonru qıləytəlimiyə …
Ironədə siqareti bıloki ercon be xoto cəmaət çı azərbaycaniku omedən ironiku buştə siqaret sedən və bardən. əmmo Azərbaycan Respublika qumrok komitə ko kardəkəson siqareti həm azəriyə millətiyu ve vindən. əve …
Bə Məriyan xəbər sayti melanon əsosi Tolış(Həşpər) şəhrədə elmi karbordi nomo bə ali məktəbi tədbirəndə muəllimon haftə iyən ko kardə kəson(fəhləon) haftə mınosibətiku  de Tolış şəhri cumə imom ironi islamiyə …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi ironi islamiyə şura məclisədə Ostoro tojə vıjniyə bə nomayəndə Vəli Dadaşi xıdo rəsul(s) məbəs idi mınosibətiku ironi islamiyə şura məclisədə Ostoro nakonə devrəon nomayəndonış …
Kaspi deyo cənubiyə sahilədə bə zıvonon iyən ləhcəon 1 minnə beynəlxalğə elmiyə iclos zinə bə oxo rəsə. ım elmiyə iclosi təşkil kardeyu na hərəkət təğribən 10 manq çimiku bə nav …
Bə tolışon zid Azərbaycan Respublika devləti təziğinə siyasəton həmçenan dəvomış heste bə tolış info sayti elanon əsosi Masalli şəhrədə Azərbaycan Respublika əmniyyətiyə məmoron ıştə pan tırkə siyasəton dəvomədə və ım …
Maştə iyən paşa Qilan ostani ali məktəbədə Kaspi deyo ətrofədə bə zıvonon həxədə qıləy beynəlxalğə iclos təşkil bəbe de xoşbəxtəti çəy icra kardə kəson çı ostani forsi ədəbiyoti 2qılə yolə …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi  Qilan ostani 8000 şəhidi 1 minnə kanqıresi 3-Ə ruji Tolışə şəhrvandon karivan həm bə mərasimi bərpo kardə vırə Qilan ostani mərkəz Rəşt şəhri tərəf …
Şənbə, 30 Aprel 2016 22:55

Punel bə Ostoro ro hevuj kardeyu iclos

Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Punel bə Tolış(Həşpər) və Həşpər bə Ostoro şose hevuj kardeyu Tolış şəhri fərmondori salonədə de Tolış şəhri fərmondor cənab Əli Fətullahi ironi islamiyə şura məclisədə …
Tolışə cıvon Qorcestan məmləkəti paytəxt Tiblis şəhri beynəlxalğə rəğabətonədə ğızıl midalış bə dast varde. Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış(Həşpər) şəhri Xəlifə Abad di sakin Eshağ Cəhanqiri 80 kilo …
İroni tolış(Həşpər) şəhriku 2 həzo ton əyi çıniyə bə. Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri di təsərrufati mudir Əli Musəvi de təsnim jurnalisti təşkil doə musahibədə elanış kardə …
Mırvarid nomo bə kino ki  filmi koəzınon tərəfiku məxsusə hədiyəş bə dast vardə  Tolışə jeni fədakarəti həxədəy. Im film cumə ruji(maştə) saat 18 və şanbə ruji sıb saat 8-ə ironi …
Çərşənbə, 27 Aprel 2016 12:09

masal şəhrədə etekaf mərasim

Bə Masal xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi həmzəman rəcəbə manqi 13  14  15-ə rujonədə(əyyamol beyz) təğribən 230 nəfər etikaf kardə kəs Masal şəhri came məçitdə etikaf mənəviyə mərasimış təşkil karde. Tolışə …
Çərşənbə axşamı, 26 Aprel 2016 20:49

Sırə si tolışə bandonədə ğəşənqə vilon

Asiya ğərb hissə koonədə bə ekspert yəməndə Səudi Ərəbestani tərəfiku otəş basti ləğv karde dəlilış çı məmləkəti nəzəron de zu bə Ənsarullah qi noeko iborətış zınə.
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi ironi islamiyə şura məclisədə Tolış(Həşpər) Rizvanşəhr və Masal şəhron cəmaəti nomayəndə Məhmud Şəkəri Tolış(Həşpər) şəhri came məçitdə de etekaf kardə kəson vindımonış karde və …
Həmzəman ironi mıxtəlif şəhronədə tolışə şəhron və dionədə həzrət Fatimə(s)  vəfot kardə şəvi mərasim tolış(Həşpər) iyən coqlə tolışə şəhron və dionədə bərpo be.
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Xolə Sıro nomo tolışə diədə həzrət Əli(ə) bə dınyo ome mınosibətiku yolə mərasim təşkil be. Sınniyə şair cənab Rəşid Pak həzrət Əli(ə) tərifatəndə şerış …
Həmzəman ironi həmmə şəhronədə Tolış(Həşpər) şəhrədə həzrət Əli(ə) bə dınyo ome mınosibəti  çı şəhri yolə meydoni parki kənoədə qıləy yolə mərasim bərpo be.