Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Bə Masal xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi  həmzəman rəcəbə manqi 13-ə ruji həzrət Əli(ə) bə dınyo omə ruji  mınosibətiku na bə nav Masal şəhri  tolışə dindaron mərasim dəbəvonen.ım mərasim apreli 19 …
Bə Masal xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Qilan ostani tolışə məntəğ Masal şəhri Əsbə Risə(Asbə Risə) tarixiyə ğəvıstonədə arxeoloqon təhğiğat cənab Məcid Kohi rəisətiədə təşkil bəbe. Masal şəhri Əsbə Risə tarixiyə …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış alpiniston heyəti uzvon cumə ruji Həviğ(hevi) Lemir(Lemi) diədə Luşki nomo bə barzovi roonədə bə zibilonışon təmiz karde.
Cümə axşamı, 14 Aprel 2016 12:26

Tolışə şəhidonyod karde mərasim(Həşpər)

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Qilan ostani 8000 şəhidi yod karde mərasimi çərçivədə bəsic və mığəddəsə mudafiyə  muvzoəndə Tolış(Həşpər) şəhri mərhum imom Xomeyni meydonədə çı şəhri şəhidon yod karde …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri ekoloqiya idarə rəis Koroş Heydərnejad votışe: Tolış şəhrədə vişə suki jimon kardə vıronədə çəvon ədədi aşmarde  fərvərdinə manqi 19-Ə rujiku təşkil və …
Bə Masal xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Şandermən şəhrədə etekaf mərasimi bərpo kardeyu bə mərkəzi rəsmi şəxson elanon əsosi ım mənəviyə mərasimədə iştirak kardə kəson num maştə desbə apreli 19-Ə ruji …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri sepah pasdaran ğıvvə fərmondə  cənab Mənşori votışe: mərhum həzrət imom Xomeyni meydonədə tolışə şəhidon yod karde mərasim təşkil bəbe. Im mərasim ğəror …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis tolış zıvonə ruhani huccətul islam Məlaeki rəcəbə manqi dəme mınosibətiku təbrikış vote və elanış karde tolış şəhrədə 7 …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Qilan ostani 8 həzo şəhidə sərdaron 1 minnə milliyə mərasimi çərçivədə ironi Ostoro hınə soybə şəhidon mərasim bərpo be.
300 qılə məddah Tolış(Həşpər) şəhri məddahon təşkilatdə ıştə numışon ğeyd karde.  Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri məddahon təşkilati rəis Məhdi Şəfie votışe: aşura ğiyami həğiğəton bəyon karde …
Tolış şəhri təhsil idarə rəis İltifat Muntəzeri Tolış(Həşpər) şəhrədə de Fars aqenti təşkil doə mısohibədə Həviğ(hevi) şəhrədə təhsil idarə şubə bə ro dəğandeku xəbəş do və votışe: bı rujonədə Qilan …
Bə Masal  xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Masal şəhrədə bə di təsərrufati mudir ımruj votışe:Masal 7 həzo hektar bicor(tuk) hestışe ki desbə ısət 6 həzo 650 hektar əvvəliyə şum qıniyə. Əhməd …
Qıləy vəhabiyə qrup ki İŞİD terroristiyə qrupiku həm tərəfdarəti kardən qıləy xəyriyə qrupi nomədə ğəsdışon hest bı bə Masalli şiəyon iyən fəğırə cəmaəti komək bıkən ki məntəğə cıvonon tınd və …
Tolışon bəştə tarixiyə rəsmon əsosi ımruj yəni tojə sori 13-Ə rujədə bə təbiəd(daşt) beşin . Ironi təğvimədə ım ruj təbiəti ruje. Tolışon bı rujədə 3qılə sığ bə deyo ya ro …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış(Həşpər) şəhri fərmondor Əli Fətullahi votışe: tojə sori 10 rujədə bə çəmə dast rəsə məlumaton iyən sənədon bimiku hikayət kardə ki dəvardə sori vədə …
Həzrət Fatimə Zəhra(s) bə dınyo omə ruji şoə mərasim ironi islamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr Masal şəhron nomayəndə Məhmud Şəkəri iyən şəhro coqlə rəsmi şəxson huzurədə tolış şəhri mərhum imom …
Həzrət Fatimə Zəhra(s) bə dınyo omə şəvədə ironi tolışə şəhron və dionədə şoə mərasimon təşkil bin. Cəmaət Tolış(Həşpər) şəhrədə məçitonədə ım mubarəkə əyyamışon bə iyandı təbrikışon vote və şinişon baxş …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi  Ostoro şəhri təhsil idarə rəsmi şəxsonku qıleni Həsən Məleki votışe:bə 7412 nəfər musafir Ostoro mədrəsəonədə vırə doə bəy. 61 nəfər Ostoro şəhri təhsil idarə …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi tojə sori 8-Ə rujədə Tolış(Həşpər) şəhri Rahiyane Nor nomo bə karivan 500 nəfəri iştirak kardeədə ironi cənubə bə əməliyatiyə mnətəğon səfər kardən. Tolış şəhri …
İroni Ostoro şəhri sərhəddiyə mərkəzi mudir Cəlal Diyansayi de irna təşkil doə mısohibədə elanış karde  Ostoro şəhri zəminiyə sərhəddiku 7 həzo 143 nəfər xariciyə turist bə İron daxil bən. Im …