Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Bərobər ironi mıxtəlif vıronədə tolışə şəhrvandon həm de beynəlxalğə istikbar mubarizə karde milliyə rujədə Amerkə və sionist rejimi pərçəmışon otəş jə. Imruj sıb həmzəman ironi mıxtəlif vıronədə ironi tolışə şəhron …
Tolış(Həşpər) şəhri şəhrdar de islamiyə şura uzvon tolışə varzışkar Fərhad Rəhimiku təşəkkur karde mərasimışon bərpo karde. Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri şəhrdar iyən islamiyə şura uzvon huzurədə …
İroni Ostoro qumrok mudiri votışe: dəvardə 7 manqədə 188 həzo ton ğeyre neftiyə vəsilə ixracat karde bə Rusiyə Ukraina Qurcestan iyən Azərbaycan Respublika 94 milyon dollar valiyota bə məmləkət  daxil …
İroni İslamiyə şura məclisədə Tolış Rizvanşəhr iyən Masal şəhri şəhrvandon numayəndə cənab Məhmud Şəkəri de Masal  nomo bə tolışə şəhri şəhidon iyən veteranon koonədə bə idarə rəisi cənab Muslim Hemməti …
Masal şəhri rəsmi şəxson ixtisadi cihad roədə bə ğəhrəmanə tolışə şəhid Ğasım Ğəvidelı kədə ım yolə şəhidi ailəndə vindımonış dəvoni. Masal şəhri fərmondor ım səmimiyə vindımonədə ım yolə şəhidi ailəro …
Zinə sıb Qilan ostani mərkəz Rəşt şəhrədə  iyən Tolış(Həşpər) şəhrədə bə ironi kəbedi varzışi milli komanda tolışzıvonə uzv Fərhad Rəhimi və beşe mərasim bərpo be. Fərhad Rəhimi Hindostanı məmləkətdə kəbedi …
Tolışon əzəmətinə huzurədə ğəhrəmanə şəhid Kuruş Ğəvidelı təşi cənazə mərasim bərpo be. Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi Masal şəhri cəmaəti əzəmətinə huzurədə ixtisadiyə cihadi meydonədə bə şəhidi təşicənazə mərasim …
Lankoni cıvononku qıləy qrup de qıləy xəyriyə qrupi ki bə Azərbaycan Respublika vəhhabion vabəstə bə dave kardən və 3 nəfər bəvonku yarəjə kardedən. Im vəhabiyə qrupi uzvon çan dəğə bəpeştə …
Tolışə ruhani Səidov votışe: Tolışə şiəyon və alimon Azərbaycan Respublika şiəyon fəaliyyəton mərkəz hestin. əv ıştə sıxanon dəvomədə votışe:90 faizisə ve ayətullah Xamenei ıştə mərcə təğlid zındən və ımsornə sori …
Bə Masal xəbər sayti elanon əsosi İŞİD terroristiyə qrupi terroristiyə hərəkəton nəticədə Tolış zıvonə muhəndes Ğasım Ğəvidel Masali iraği Kərkuk şəhrədə bə şəhodət rəsedə. Im tolış zıvonə muhəndes Kərkuk şəhri …
Tolış(Həşpər) şəhri ekoloqiya məsəlon barədə iclos bərpo bı. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri ekoloqiya muhafizə bıkə idarə rəis Kuruş Heydərnejad votışe: ım iclosədə Tolış şəhri ekoloqiya imkanon …
Puzə fəsli 1 minnə va tolışə bandonış sıpi karde. Bə Masal xəbər sayti elanon əsosi bə ikkərə həvo sard be nəticədə va Tolışə bandonış sıpi karde və Tolış(Həşpər) iyən Masal …
32 həzo 1 rujə kijə ironi Ostoro zəminiyə sərhəddiku ixracat bə. Bə Ostoro bəytorəti idarə rəisi votəyon əsosi ım kijon bə Ermənistan ixracat bən ki nəticədə 16 həzo dollar bə …
Bə qıləy rəsmi əsosi Tolış(Həşpər) şəhrədə Aşura əsrə vaxti şəhid Rəcayi iyən şəhid Nəcəfi xiyabanon əhali həmkarətiədə 4000 kilo nəzriyə aş əzadaron miyonədə baxş bı. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon …
De Lnkon şəhri came məçiti cumə imomi ğəroli tolışi rədyo şanqonənı bərnamə ki məxsus Tasuaye Huseyni mərasimiyu  tolışə məddahiku iborəte məçitədə pevılo bı və ımşanqi həm Aşuraye Huseyni məxsusə məddahi …
Tolış şəhrədə həzrət Əba Əbdellah Huseyn(Ə) aşiğon Aşuraye Huseyni(ə) rujədə həzrət Fatimə Zəhra(s) əzizə avlodi matəmə mərasimışon dəvoni. Im mərasimədə pi cıvon merd və jen iyən rəsmi şəxson huzurışon hest …
Çərşənbə, 12 Oktyabr 2016 13:53

lankonədə komendant saat bərğərole.

Bə hukuməti noə ğədəğənon rəğmən,lankoni camaat Aşurə ruji ijən de dini şuaron bə ico bə kuçəon beşən və əzodorəti kardedən.əmmo polis ğıvvon çandə nəfərışon qətə.
Masal nomo bə tolışə şəhri Əbu Əli Sina məktəbi şaqirdon həzrət imom Huseyn(ə) əzadariyə heyətışon təşkil do. Bə Masal xəbəriyə mərkəzi elanış karde Masal şəhri Əbu Əli Sina məktəbi həzrət …
Çərşənbə axşamı, 11 Oktyabr 2016 13:29

Seyd Elman iyən Haci Zulfuğari istintaği ko bə oxo rəsə

Ponə sori noybari 26-ədə Nardarani ğəsəbə əməliyyoti bədiqə qətə bıə ilahiyyatçiyon Seyd Elman iyən Haci Zulfiğari ibtidayi istintoği ko bə oxo rəsə.vəkilon deçəvon ko materiyalon oşno bıey bədiqə əy bə …
Çərşənbə axşamı, 11 Oktyabr 2016 13:20

Tolış şəhrədə əzadarə şaqirdon heyət

Məhərrəmə manqi 7 nə ruji Tolış(Həşpər) şəhri məktəbonədə bə şaqirdon və muəllimon əzadariyə dastə Xatəmulənbiya(s) məktəbiku bə tolış şəhri came məçiti tərəf hərəkətışon karde. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi  …