Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Tolış(Həşpər) şəhrədə bə şəhidə polisonku yod karde mərasim bərpo be. Ironi xubreqane rəhbəri məclisədə bə tolış zıvonə ruhani huccətul islam vəlmuslimin Əhməd Pərvayi həminə mərasimədə votışe: deşmen bə məmləkət zərbə …
Məhərrəmə manqi 7 nə şəvi əzadariyə mərasimon Tolış şəhri Kərqanrud baxşədə bə məçitonədə bərpo be. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri Kərqnrud baxşədə Xətvəsıro Çupan məhəllə iyən Lisari …
Tulə ru tolışə bandonədə  əzadariyə mərasim bərpo be. Bə Məriyan Xəbər sayti xəbon əsosi bə Tulə Ru tolışə di ğədimə rəsmon əsosi Məhərrəmə manqi 1 minnə cumə rujədə  tolışə şəhrvandon …
Məhərrəmə manqi 5 nə şəvi əzadariyə mərasim Tolış(Həşpər) şəhri Əbbasiyə məçitdə bərpo be. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Məhərrəmə manqi 5 nə şəvi əzadariyə mərasim huccətul islam Həsəni sıxan …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Məhərrəmə manqi 4 minnə şəvi əzadariyə mərasim Xotbesəra(Xətvəsıro) nomo bə tolışə di vojori imom Cəfər Sadığ(ə) məçitdə bərpo be.
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 23:45

İroni Ostoro boğonədə Vıiz(viz) çıne bino bə.

İroni Ostoro boğonədə Vıiz(viz) çıne bino bə. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ostoro şəhri di təsəttufati mudir Ostoro şəhri boğonədə 427 hektar səthədə vizi çıniyeku xəbəş do. İrəc Şiyarkar votışe: …
Bə məhərrəmə manqi və beşe mınosibətiku tolış zıvonə məddahon iclos təşkil be. Im iclos tolışə şəhrvandon iyən məddahon iştirak kardeədə və Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis tolışə ruhani hac …
Kaspi deyo mahbubə asbon milliyə festivali 15 minnə devrə tolış(Həşpər) şəhri Ğoroğ nomo bə sahilədə bərpo be. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani asb tojne heyəti rəis votışe:ın 2 …
Masal nomo bə tolışə şəhri tarixi iyən mədəniyə muzey soxtə bəbe. Masal şəhri mədəniyə erson idarə rəis cənab Kuhi votışe: ğəsdımon heste ım muzeydə ım şəhri zəminonku bekandə bə tarixiyə …
Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku şəhid Vəcihulla Rəhmani səhraiyə(mıvəğğətə) təxəssusiyə noxəşxonə Vıznə nomo bə tolışə di Ruku mahlə məktəbədə be pul bə şəhrvandon tibbi xıdməton rusneyu ıştə fəaliyyətış bino kardə. Im …
Ostoro nakonə bəxşdar Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar vıjniyə bı. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri idariyə şura iclosədə tolış zıvonə bıvə cənab Çinqiz Şəkuri Tolış(Həşpər) şəhri bəxşdar …
Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku Masal nomo bə tolışə şəhrədə  ım devraniku xatirə vote mərasim bərpo be. Im qırdbemonədə Bilal Şirinzadə iyən Əbdulla Rəhmətipur tolışə rəzməndəonku 8 sor mığəddəsə mudafiyə devraniku …
İroni mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku tolışə şəhronədə şer iyən xatirə vote mərasim bərpo be. Im mərasim Masal iyən Şandermən nomo bə tolışə şəhronədə dəvarde. Tolışə rəzməndəon 8 sor mığəddəsə mudafiyə …
Şənbə, 24 Sentyabr 2016 13:21

Seyd Elmani vəzyət çok ni.

Bə seyd Elmani votey əsos,de mutəşəkkilə cinoyətkorəti mıborizə idorədə bəçəy sə jıə zərbə xoto,çəy sə hejo dəjedə və bın barədə çı prokururəti vədə vəsatətış rost kardə.əmmo çəy ım tələbi bə …
Qilan ostani tib ali məktəbi cihadinə hərəkət tolışi Nələbənd diədə bərpo be. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi həkiməti tələbəonku 20 nəfər  qıləy 4 rujə fəaliyyətdə tolışi nələbənd diədə bə …
Ğədire Xomı vağiə 4 minnə soriyu Tolış şəhri 5 şanbə vujurədə de tolışə hınə soybon iştirak karde bərpo be. Im mərasimədə ayətullah Ələmulhuda (Ğom şəhri dini elmiyə mərkəzi ostad) sıxanış …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis Bəhram Xoşhal imamət və vilayət mubarəkə 10 rujə əyyami mınosibətiku şoə bərnamon icra kardeku xəbəş do.  Tolış şəhri …
Vilayət və imamət haftə mınosibətiku kərimə ğıroni iclos. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Vilayət və imamət haftə mınosibətiku Məşhəd şəhriku kərimə ğıroni beynəlxalğə ğari Əhmədi Vəfa iştirak kardeədə Əsalem(Əslum) …
Şənbə, 17 Sentyabr 2016 22:40

Həştpərədə şikili nımoyışqo

Bə Məryan xəbə  raporti əsos Tolışı İslami və fərhənq idarə rəis həşi sima şəkili nımoyışqo bərpo beku xəbəş do. Bəhram Xoşhal votışe: Tolışı İslami və fərhənqi idarə İmamət və vilayət …
Çərşənbə axşamı, 13 Sentyabr 2016 14:31

Masalliyədə Ğıbonə idi nımoj.

Zinə ruji Masalliyədə Ğıbonə idi nımoj bərpo be.