Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Əsalem(Əslum) tolışə şəhri cumə imom  ğıbunə idə nımoji 2 minnə xutbədə bə ale səud rejimi cinayəton işarəş karde və votışe:ale səudı cinayəton ım xəbison …
Şənbə, 10 Sentyabr 2016 18:28

Tolış şəhrədə kərimə ğıroni iclos

Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhrədə kərimə ğıroni fəalon de ım şəhri islamiyə təbliğat idarə həmkarəti qıləy iclosışon təşkil do. Ironi xobreqane rəhbəri məclisədə Qilan ostani tolış zıvonə …
İroni Qilan ostanədə Masal nomo bə tolışə şəhrədə xəyrinə koon əncum bıdə tolışon  28 qılə ehtiyac bə vəei(vəyo) cehezi hıriyero 560 milyon riyal koməkışon kardə. Im puləndə tojə vəiyə kinanro …
İroni Ostoro Çıləvandı ruədə 3 milyon sıpiyə moyə balə vadoə bə. Ostoro moyə vətəğı idarə rəis Sadığ Xasipur  votışe: əxtə sıpiyə moyə balə ımsornə tovıstoni fəslədə və 3 qılə mərhələdə …
Masal nomo bə tolışə şəhri  vəğf idarə rəis vilayəte ələvi 10 rujə əyyami mərasimon dəvoniye bərnaməonku xəbəş do. Masal şəhri vəğf idarə rəis Həmid Rəhimi de Fars aqentəti mısohibə  ım …
Tolış şəhrədə ovə luləon tojə kardeədə ha saniyədə 5 litr ovi hədər şe vəy qətə be. Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi  Tolış şəhri ov idarə rəis Muhəmməd Təği Əsləhnejad …
Masalli rayoni Təklə di de səbzi və havzi həvatey ıştə jimoni qordıneydən.bın diyədə 1500-sə veyə əhali heste və çın di ərazi 1380 hektare.çımi 850 hektarədə millət geşnı,cəfəri,şivid,reyhon iyən co havzon …
Tolışə varzışkar Səid Kuhi boks varzışədə İron İslam Respublika tojə perəsə cıvonon məşğçi(verdədə) vıjniyə be. Kuhi çimiku bə nav Qilan ostani boks komanda məşğçi be və Masal nomo tolışə şəhrədə …
Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani Rodbar nomo bə şəhri di təsərrufati mudiri votışe: 22 həzo zeytunı məhsuli boğəvononku ım məhsuli çıneşon 6 həzo 569 hektar çı şəhri boğonku …
Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri cumə imom bə Ğom və Tehron ıştə  səfəri dəvomədə çanqılə dini mədəni iyən icraiyə rəsmi şəxsonəndə vindımonış dəvoni. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi hac …
Qıləy ğət bə dasti peyvənd Rəşt şəhri noxəşxonədə de muvəffəğiyyəti əncum be. Doktor Əbbasğulizadə votışe Tolış şəhri qıləy 30 sorə cıvoni dast ki  kombaynədə dəmandə və ğət bə be de …
Masal nomo bə tolışə şəhrədə devləti şəhidonku yod karde mərasim bərpo be. Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi  ironədə devlət haftə oxonə rujədə Masal şəhri came məçitədə devləti şəhidon yod …
Devlət haftə mınosibətiku Tolış(Həşpər) şəhri Həviğ(Hevi) diədə 39 qılə ovonə bıkə tojə plan obı. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi devlət haftə 6 nə ruji Tolış şəhri Hevi diədə 39 …
Əslum şəhri cumə imom de əzəmətinə mərcə təğlidon vindımonış dəvoni. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi huccətul islam Codayi bə Ğom şəhər təşkil kardə səfərəndə 2 qılə yolə mərcə təğlid …
Bə Masal təhlili xəbəriyə sayti elanon əsosi ironi mədəniyyət vəziri parlamentiyə muavin ki  hoğoği iyən ostanon koonədə mədəniyyət vəziri muavin həm heste Qilan ostanədə Masal şəhri çanqılə ovonə bıkə plani …
Karmənd(ko əkan) ruji mərasim Tolış(Həşpər) şəhrədə bərpo be. Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi devlət haftədə nımonə ko əkan zəhmətonku təşəkkur karde mərasim Tolış şəhri islamiyə təbliğat idarə Merac salonədə …
Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi həmzəman  ironədə devlət haftə 3 minnə rujədə Masal şəhri mer ım şəhrədə ovonə bıkə planon bə nəticə rusneku xəbəş do. Masal şəhri mer Bağır …
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 19:57

Şeyx Neşini tolışə di pard soxtə be

Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi devlət haftə mınosibətiku Şandermənı Şeyx Neşin nomo bə tolışə di  tojə pardi okarde mərasim rəsmi şəxson huzurəndə obı
Devlət haftə dəme mınosibətiku  Tolış şəhri rəsmi şəxson bə şəhidon pokə ğəvi vılə dastəşon təğdim karde. Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi devlət haftə 1 minnə rujədə  Tolış(Həşpər) şəhri fərmondor …
Tolış(Həşpər) şəhri Siyahdaran nomo bə parkədə 1 minnə maralə balə bə dınyo omə. Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış şəhri ekoloqiyaku muhafizə bıkə idarə rəis Koroş Heydərnejad votəşe:ironi ım …