Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Tolış
Bazar ertəsi, 22 Avqust 2016 18:15

Hevi tolışə diədə ayətullah Rəməzani huzur

Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi xobreqane rəhbəri məclisədə Qilan ostani cəmaəti nomayəndə şəhid Sirətniya cihadinə fəaliyətonədə ki Tolış şəhri Həviğ(Hevi) diədə dəvarde iştirakış karde. Ayətullah Rəməzani votışe əmə oməmon …
35 ton pəni ironi Ostoro sərhəddiku ixracat bə. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ostoro bəytorəti mərkəzi rəis Bəhram Purzərb votışe: bə Rusiyə ım miğdar pəni ixracat kardeədə 96 həzo dollar …
Bə məriyan xəbər elanon əsosi Tolış şəhri nodbə dıvo hande mərasim Norulşohəda bandədə cəmaəti əzəmətinə huzurədə sıbi əvvəliku bərpo be. Im mərasim bəjiyə holətədə sıb saat 6-8 ironi 1 minnə …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi tolışə tələbə Əli Osnəmri ironi kotoə filmon musabığədə 2 minnə vırəş bə dast varde. Əli Osnəmri ım musabığədə 77 qılə tələbə dıləko 2 minnə …
Həzrət imom Rıza(ə) milad ruji sorqardımon Masal şəhrədə bərpo be. Bə Masal xəbəriyə sayti elanon əsosi həzrət imom Rıza(ə) milad yolə mərasim Qilan ostani Masal nomo bə tolışə şəhri şəhid …
Tolışədə fındıği məhsuli çıne bino bəy. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Tolış(Həşpər) şəhri di təsərrufati idarə mudiri votışe:fındıği çıne 120 hektar boğədə bino bəy. Əli Musəvi əlavəş karde  jıqo hison …
Bə imamzadəon ehtıron karde(yol qəte) iclos Tolış(Həşpər) şəhri imam Cəfər Sadığ(ə) məçitdə bərpo be. Dini ilmiyə mərkəzon iyən aliməktəbədə bə ostad huccətul islam Əbdi ım mərasimədə  imamzadəon yolə məğamiku işarəş …
Qilan ostani Fumən şəhri bıcoronku 4 həzo 500 hektar desbə ısət de dasti devə bəy. Bə Fumən şəhri di təsərrufati təşkilati mudiri votəyon əsosi  çı şəhri bicoronku 5 həzo hektar …
Qilan ostani Rizvanşəhr nomo bə şəhri 4qılə di de həşi enerji istihsal bə elektrik ruşnəku bəhrə bardən. Bə telerədyo jurnalisti elanon əsosi Qilan ostani elektırik baxş bıkə şirkəti mudir Cəmşid …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi həzrət Fatimə Məsumə(s) bə dınyo omə ruji mınosibətiku Əsalem(Əslum) nomo bə tolışə şəhri kinon de ım şəhri cumə imomi vindımonışon dəvoni. Im mərasimədə çı …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi Tolış(Həşpər) şəhri islamiyə təbliğat idarə  çı şəhri Darulğoranədə hırdəniyon be koə vaxti pur kardeyu nəzədə qətə bə planon icraku xəbəş do. Tolış şəhrədə kərimə …
İroni Ostoro şəhri alpiniston Ardəvilı Ğızıl Dağ nomo bə bandi tıkışon fəth karde. Ostoro Kaspiyən nomo bə varzışi mədəniyə mərkəzo alpiniston Səvəloni Ğızıl Dağ bandışon ki 3800 metrə barzış heste …
Bə Məriyan xəbər sayti elanon əsosi həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) şəhodəti sorqardımoni mınosibətiku tolış şəhri şəhrvandon çı şəhri sepahe pasdaranı vəyku cəm bedən və ım əzadariyə dastə desbə həzrət imom …
Həzrət imom Cəfər sadığ(ə) şəhodəti  şəvədə tolışə şəhronədə matəmə mərasimon bərpo bəben. Ironi tolışə şəhron iyən dionədə ha sor həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) şəhodəti şəvədə matəmə mərasimon bərpo bedən iyən …
Bə Məriyan Xəbər  nomo bə sayti elanon əsosi cumə nımoji ruji mınosibətiku Tolış(Həşpər) şəhri fərmondor dıştə muavinon iyən bəxşdaron de ım şəhri cumə imom huccətul islam Ənsari vindımonışon dəvoni. Im …
Bə Məriyan Xəbər sayti elanon əsosi Tolış(Həşpər) şəhri islamiyə təbliğat idarə həmkarətiəndə mərhum imom Xomeyni imdodiyə komitə nəzorəti jiyədə Rəhpoyane velayət nomo bə mərkəzədə kərimə ğıroni musabığə bərpo be. Kərimə …
İroni Masal nomo bə tolışə şəhrədə bırzi deve bino bə. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Masal şəhri di təsərrufati idarə mudiri votışe:Masal şəhri Çomaçar nomo bə di şəhrvand Muhəmməd Fəllah …
İroni ostoroədə 3 milyono 510 həzo moyə balə bə ov əkardə be. Bə telerədyo jurnaliston elanon əsosi ım moyə balan 3 mərhələdə Ostoro Ləvəndəvili Çıləvand ruədə əkardə bəy. Im moyə …
Zinə ironi Ostoro zəminiyə sərhəddiku 18 ton pəni bə Azərbaycan Respublika ixracat be. Ostoro baytərəti idarə rəis Bəhram Purzərb votışe:bə Azərbaycan Respublika 18 ton pəni ixracat beədə 26 həzo 100 …
Çərşənbə, 20 iyul 2016 15:56

Tolış şəhri 16 kilomertiədə zəlzələ

Masal nomo bə xəbəriyə sayt bə Fars aqenti nəğli əsosi  elanış karde pəynə şanqo saat 23-ə zəlzələ Tolış(Həşpər) şəhri 16 kilometri Əsalem(Əslum) şəhri 17 kilometri və Xəlxal şəhri 22 kilometri …