Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Nuyə sori dəme nezi Avropə kişvəron terroristə tıpemononku bıə tars
Turkiyədə Rusiyə səfiri terror kardey barədə Az.R xarici vəzərotxonə bəyoniyyə
Çərşənbə, 21 Dekabr 2016 13:42

Tırkiyə bə terroriston hənək kardə oqardə

Tırkiyə bə terroriston hənək kardə oqardə
Çərşənbə, 21 Dekabr 2016 13:33

Turkiyədə vəzyət ijən bəyənde qıniye

Turkiyədə vəzyət ijən bəyənde qıniye
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 13:38

Terroriston himoyədoron bəmə-şivən

Terroriston himoyədoron bəmə-şivən
Ğərb Hələb şəhri terroriston vəzyətiku norohəte
İroni marzi kəno qıləy terroristi bə həlokət rəsey
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:04

İngiltərə funt sterlinqi erj saru eqıniye

İngiltərə funt sterlinqi erj saru eqıniye
Avropə bo emiqranton kontroliro bə Tırkiyə doə duyə vədəon
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 13:20

Əmu Sami Yəmənədə canqi kastemon

Əmu Sami Yəmənədə canqi kastemon
IMT-i Myanmadə bə mısılmınon ələyh cinoyəti vədə tam jıey
Trampi hifz kardeyro ruji 1 milyon dollar xarc bedə
Çərşənbə, 23 Noyabr 2016 11:40

Tramp ğeyri-stabilə tav

Tramp ğeyri-stabilə tav.Tramp ğeyri-stabilə tav.
"Ərbəyini" ziyorət çı puçə terroriston məğlubiyyətış nışon doe
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 13:32

Amerkə vıjnemoni oxonə fitnə

Deyli- meyli məlumatış doəki bə nımoyiş kardəkəson miyon sədo ğumborə ğandey dəvom kardedə
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 09:01

Ğudsi şəhrədə əzoni ğədəğən kardey

Ğudsi şəhrədə əzoni ğədəğən kardey. fələstinədə əzoni pevılobıey ğədəğən be
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 08:44

Amerkə çı Trampi çanqədə

Amerkə çı Trampi çanqədə. Amrkə Trampi dastədəy
Tolışə tojə perəsə cıvon Əbbas Mələkuti ki bənə Qilan ostani nımoyəndə İron islam Respublika milli karate komanda uzv bə Qurcıstanı beynəlxalğə musabığə roş pəydo kardə be dınyo 2 minnə vırəş …
Çərşənbə axşamı, 15 Noyabr 2016 08:37

Karikaturiston bə Trampi ğələbə nışon doe reaksiyə

Karikaturiston bə Trampi ğələbə nışon doe reaksiyə
Bazar, 13 Noyabr 2016 13:33

Ozodəti Trampi zindonədə

A.R hərbi ğıvvon hevujə miğyosinə təlimon
Page 1 of 32