Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 25 Dekabr 2016 14:15

Azmun,Klopi oxonə hıryə penc nəfərə siyohi miyono

Azmun,Klopi oxonə hıryə penc nəfərə siyohi miyono
Sərdar Azmun,Klopi oxonə hıryə penc nəfərə siyohi miyono ğərolış qətə.

Qıləy amerkəvıjə motəbərinə varzeshi sayti "ESPN" məlumatış doə ki,Rostovi ironıjə forvard Sərdar Azmun çı Liverpuli sərməşçi Klopi oxonə hıryə penc nəfərə listi miyono ğərolış qətə.ESPN-i məlumati sıftədə omə ki,Liverpuli varzədə etırofış kardə ki,əv bəbe boştə klubi zumand kardey xoto omə sori yanvarədə çandə qılə və hiç nıbu penc ya se qılə forvard bıhıryo.ım sayt ıştə məlumati dəvomədə bo hıryero nəzədə qətə bıə bə ım fitboliston nomi işorə kardedə ki,ironıjə Azmuni nom həm bə listədə bə çəş çiyedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə