Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Karikatura
Tırkiyə marzi hərbi qıvvon qıləy Suriyəvıjə ayləşon ğətlı-am kardeşone.
Çərşənbə axşamı, 21 June 2016 09:20

Im qardo-ğobar çı Daeş-i taxsiye

Im qardo-ğobar çı Daeş-i taxsiye
Ərəbıston dınyo vey təhlukəninə kişvər
Cümə axşamı, 16 June 2016 08:35

Trampi dastədə islamofobiyə çoməğ

Trampi dastədə islamofobiyə çoməğ
De Sepah qıvvon vositə "pejak"-i reqional komandiri bəhəlokət rosney
Çərşənbə axşamı, 14 June 2016 13:03

Ko hırdanon çı yodo beməkəmon

Ko hırdanon çı yodo beməkəmon
Bazar ertəsi, 13 June 2016 12:13

Çı Ərəbıstoni barədə İ.M.T. doə ray

Çı Ərəbıstoni barədə İ.M.T. doə ray
Bankimon: Ərəbıstoni nomi çı siuyə dəftəriku bekardey vey dardnok be
Amerkə bo Daeşi bombardmon kardeyro bə İrağ vığandə B-52 təyyorəon
Ərəbıstoni İ.M.T- ış ixtısodi cəhəto təhdidış karde
Mıbarkə rujə manq nicut və bə rustə ro şə manqe
Cümə axşamı, 09 June 2016 14:10

Canqiku dəvitiyə kəson ağıbət

Canqiku dəvitiyə kəson ağinət
Ərəbıston: Mina hodisə təhğiğ kardə holədəmon
De "canqiku dəvitəkəson" mevzu Don-Kixoti karikaturə festivali bardəkəson
Meditəranə dıyo çı canqiku vitə şəxson vey dıjdə ğəbıston
Turkiyə de seonist rejimi əloğəon normal be
Çərşənbə, 01 June 2016 09:58

Tramp: qırd milləti yavə çuk

Trampi qırd milləti yavə çuk
Çərşənbə axşamı, 31 May 2016 14:08

Obama Hiroşimadə bənə əğıli diplomatikə hiylə

Obama Hiroşimadə bənə əğli diplomatikə hiylə
Avropə ibemoni ğayığ romə kəson canqiku pənoh bardə kəson bə məğsəd rosneydəni
Ali-Səud rejimi de Hizbullah təşkiloti deşminəti