Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 05 Dekabr 2016 10:39

İroni atom məsələ həl kardeyu bə təşkil bə təvafuği əməl kardeyu İron və çinı xarici koon vəziron işarə.

İroni atom məsələ həl kardeyu bə təşkil bə təvafuği əməl kardeyu İron və çinı xarici koon vəziron işarə.
İron İslam Respublika və çinı xarici koon vəziron ironi atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə bərnamon əncum doe vədə bə həmmə tərəfon diğğət doe zərurəti işarəşon karde.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif qıləy ali rutbəinə siyasi və ixtisadiyə heyəti sədrədə ımruj bə Pekin daxil be və de Çin məmləkəti xarici koon vəziri Vanq Yi vindımon və muzakirəş dəvoni.

ironi və çinı xarici koon vəziron işarəşon karde ki ironi atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği icra karde həmmə tərəfonku zərori heste və elanışon karde məntəğə və beynəlxalğə məsələon vədə İron İslam Respublika və Çin vahidə nəzəşon heste.

Zərif və Vanq Yi həmçinin ixtisadi və banki həmkarətion planon maliyə baxşi təmin karde çinədə bə ironıjə tələbəon problemon həl karde barədə həm votımonışon dəvoni.

ironi xarici koon vəzir işarəş karde Çin və İron mıştərəkə faydonışon heste və 2 qılə məmləkəti mınosibəton inkişafi roədə heş qılə mane ni.

Zərif ımsornə sori əvvələdə bə Tehron çinı president Şi Cin Pinkı səfəriku işarəş karde və votışe: siyasiyə məsləhəton iyən ım səfərədə 17 qılə həmkariyə sənədon imza karde nakonəsə ve 2 qılə məmləkəton mınosibəton inkişaf doe bəzne.

çinı xarici koon vəzir bə Şanqhay həmkariyə təşkilati ironi əlavə beku istiğbalış karde və votışe: bə ım təşkilat ironi əlavə beku Çin tərəfdarəti bəkay.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə