Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 06 Dekabr 2016 09:30

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti xəbəriyə iclos.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti xəbəriyə iclos.
İroni xarici koon vəziri sıxanəvoti votışe: bə məzhəbiyə qrupon zid harqıləy 2 dimə rəftor iyən xışmqinə hərəkət məhkume.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot  zinə de daxili və xariciyə jurnaliston iclosədə ki ha haftə təşkil bedə

ironi beynəlxalğə jurnalisti suali vədə Miyanma məmləkətdə bə ruhinqiya mıslmonon zid xışmqinə rəftoron dəvom pəydo karde və ım məsələ vədə İron İslam Respublika siyasəton həxədə votışe: bə mıslmonon zid xışmqinə hərəkəton ictimaiyəti bə radikalə hərəkəton tərəf hidayət bəkay.

ironi diplamatikə təşkilati sıxanəvot bə Miyanma devləti rəsmi şəxson sifarışış karde ıştə əmniyyət iyən oromətiyu qıləy məntiğiyə tədbir nəzədə bıqəton və bə mıslmonon zid xışmqinə hərəkəton təşkil nıkən.

ironi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot ıştə sıxanon dəvomədə bə ironi zid Amrkə tərəfiku sanqsiyaon dəvom pəydo karde həxədə işarəş karde və votışe: Amerkə bə ironi zid rəftor karde adətış kardə və ım ki  omə rujonədə bə ironi zid Amerkə sanqsiyaon çokonə bəbe bəpe omə rujon intizarədə bımandəmon və nibəznemon ısətnəku çəy barədə sıxan karde.

Ğasimi həminə məsələ barədə əlavəş karde İron İslam Respublika heç vaxti atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv kardeyu ğədəmış peqətə ni .

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə