Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 07 Dekabr 2016 10:39

Ayətullah Əl-uzma Cənnəti:Amerkə deşmenə hərəkətış beynəlxalğə vədəon ləğv kardeş zınə.

Ayətullah Əl-uzma Cənnəti:Amerkə deşmenə hərəkətış beynəlxalğə vədəon ləğv kardeş zınə.
Xobreqane rəhbəri məclisi rəisi votışe:Amerkə hərəkət bu 10 sori mıddət bə ironi zid sanqsiyaon dəvom doeyu beynəlxalğə vədəon ləğv karde bə və beynəlxalğə səthədə nakonəsə be Amerkə mahiyyətış oşko karde.

Bə İRNA xəbon əsosi xobreqane rəhbəri məclisi rəis ayətullah Əl-uzma Cənnəti zinə  qıləy bəyonotədə elanış karde Amerkə devlət ijən dıştə istikbariyə rəftor de ironi millət ıştə deşmenətiş nışonış do və bu 10 sori mıddət bə ironi zid sanqsiyaon dəvomədə təvafuğ kardeədə atom məsələ həl kardeyu bə dast omə can cəhətə təvafuğış 1 tərəfə ləğvış karde və nışonış do ki bə yolə rəhbəri votəyon əsosi heç qılə holədə bə Amerkə rəsmi şəxson iyən yolon bovə karde əbı ni və omə rujonədə həm nibəznemon bəvon bovə karde və əvon bə islamiyə inğilab zərbə jeyo har curə hərəkət kardedən.

Ayətullah Əl-uzma Cənnəti votışe: ironi həmmə qruponədə bə millət iyən İron İslam Respublika hukuməti yolon bəştə dini iyən milliyə bovəon əsosi mustəkbiron zuə hərəkəton iyən çəvon osyançiyə rəftoron ğəbul əkə nin.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə