Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Şənbə, 10 Dekabr 2016 23:43

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib votışe: ironi atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği vədə Amerkə problem təşkil bıkə hərəkəton vədə ve ciddi bəbe.

Ayətullah Əl-uzma Əhməd Cənnəti Tehroni ım haftə cumə nımoji xutbəonədə bə ironi zid bu 10 sori muddət Amerkə tərəfiku sanqsiyaon dəvom pəydo kardeş atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv beş zınə ki qıləy beynəlxalğə təvafuğe və əlavəş karde İron və 5+1 qrupi miyonədə təşkil bə təvafuği vədə Amerkə bəd əhdi sobotış karde  ım məmləkət beynəlxalğə səthədə bəştə doə vədəon əməl kardə ni.

Tehroni mıvəğğətə cumə imom bə Amerkə prezident Barak Obama sifarışış karde:əqər sionistə lobbion təziği jiyədə ğəror bıqəto və bə ironi zid sanqsiyaon dəvomədə de Amerkə kanqıresi nəzə təvafuğ bıkə tarixədə boştəno qıləy siyohə ləkə bə peşt bahaşte.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə