Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 11 Dekabr 2016 13:17

Qeneral mayor Səlami: İron yolə meydononədə bə deşmenon ğələbəş kardə.

Qeneral mayor Səlami: İron yolə meydononədə bə deşmenon ğələbəş kardə.
İslami inğilabi sepahe pasdaranı ğıvvon fərmonə muavini votışe:İron qıləy həğiğiyə ğıvvə bəy və yolə meydononədə bə deşmenon ğələbəş kardə.

Bə sepah niyoz aqentəti xəbon əsosi qeneral mayor pasdar Huseyn Səlami ımruj tehroni imom Huseyn(ə) nomo zabiton ali məktəbi mərasimədə əlavəş karde inkişaf holədə bə islamiyə iron  navədə nezə rujonədə islam dınyoədə ve bəvəşə.

qeneral mayor pasdar Huseyn Səlami ironi ğıvvəş bə daxiliyə ğıvvə iyən istidadon anqılış zınə və votışe:İron İslam Respublika muhasirə iyən sanqsiyaon miyonədə inkişafış kardə və məntəğə siyasi əmniyyətiyə şərayetəndə bənə qıləy təsir bınə məmləkəti nomo zıniyə bedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə