Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 16:26

De islami inğilabi yolə rəhbəri iraği şiəyon milliyə itifaği rəisi vindımon.

De islami inğilabi yolə rəhbəri iraği şiəyon milliyə itifaği rəisi vindımon.
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:Amerkə həmmişə islamiyə məmləkəton əcumlədə iraği iğtidar(zumandətiədə) muxalif bə və heç vaxti çəvon zaheriyə təbəssum bəpe bə xətoə ro eqıne bois nıbo.

İslami inğilabi yolə rəhbər həzrət ayətullah Əl-uzma Xamenei zinə sıb iraği şiəyon milliyə itifaği rəis seyd Əmmar Həkim və çı itifaği əsliyə uzvon vindımonədə əlavəş karde amerkəvıjon ıştə zahiriyə iddaonku kəno heç qılə holətədə təkfiriyə terroriston rişə arəku bardeyu fəaliyyətışon kardə ni ta karde bıznon çı terroristiyə qrupi qıləy baxşi omə rujonədə ıştə hədəfon bə nəticə rusneyu hifz bıkən.

həzrət ayətullah Əl-uzma Xamenei İŞİD terroristiyə qrupi tərəfiku bə nati həvate işarəş karde və votışe: ə devrədə amerkəvıjon fəğət bə nati tanteron nəzorət kardə bin və bəvon hucum kardə nıbin.

buçimi xoto bəpe bə amerkəvıjon bovə nıbo.

islami inğilabi yolə rəhbəri həmçinin iraği taleış ımrujnə rujiku ve ruşınış zınə və votışe:iraği inkişaf bə İron İslam Respublika faydon əsose və nakonəsə ve 2 qılə məmləkəti həmkarəti karde bə 2 tərəfi xəy heste.

həzrət ayətullah Əl-uzma Xamenei ıştə sıxanon dəvomədə iraği şiə qrupon miyonədə təşkil bə ittifağış qıləy muhimmə hadisəş zınə və bə vəhdəti binovrəon hifz karde iyən zumand karde zərurəti işarəş karde.yolə rəhbəri həmçinin iraği şiəyon milliyə ittifaği rəis iyən çəy əsliyə uzvon və çı təşkilati dılədə bə cəriyanon vəzifəş ve qon zınə və çəvon har qılə ğərol və əməlış bə irağ məntəğə və islam təsirinış zınə.

islami inğilabi yolə rəhbəri iraği şiəyon milliyə ittifaği ğeymətinə hədəfon bə nəticə rəseş fəğət vəhdəti hifz kardeədə mumkinış zınə və çı ittifaği muhimmə vəzifunki qıleni irağədə bə devlətonku tərəfdarəti kardeş zınə.

həzrət ayətullah Əl-uzma ıştə sıxanon oxonə baxşonədə iraği həmmə millət iyən rəsmi şəxsonku bə Ərbəine Huseyni(ə) zairon və beşe xoto iyən mehmondoəti xoto təşəkkurış kardeş

iraği şiəyon milliyə ittifaği rəis seyd Əmmar Həkim həm həminə vindımonədə İron İslam Respublika tərəfdarətionku təşəkkurış karde və votışe: irağədə şiəyon milliyə ittifaği muhimmə nəticonku qıleni Həşde Şəbi ğanoni bə imza rusne bəy ki milliyə ittifaği nımoyəndon iyən şiəyon ittifaği mısbətə sədoku kəno coqlə cəriyanon və qruponku həm xəyli nımoyəndon nəzərış dıştə bərobərış karde.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə