Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə, 14 Dekabr 2016 22:51

Şaqirdon hədde buluğ mərasimədə islami inğilabi yolə rəhbəri bəyonoton.

Şaqirdon hədde buluğ mərasimədə islami inğilabi yolə rəhbəri bəyonoton.
İslami inğilabi yolə rəhbəri ironi ixtisadi siyasi və mədəniyə baxşonədə nufuz kardeyu deşmenon fəaliyyətış bə ironi tojə perəsə cıvonon iyən cıvonon miyonədə nufuz kardeyu deşmenon hədəfonku qıleni zınəşe.

Bə islamiyə inğilabi yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat əosnə mərkəzi elanon əsosi islami inğilabi yolə rəhbəri həzrət ayətullah Əl-uzma Xamenei zinə mərhum imom Xomeyni huseyniyədə tehroni 2 həzo qılə zoə şaqirdon bə hədde buluğ rəse idə mərasimədə əlavəş karde tojə perəsə cıvonon ki ironi milləti ımrujnə hırdəniyon və ironi omə rujon merdon və mudiron hestin bəpe ictimaiyyətdə fəal iyən şoə huzurədə deşmenon jıqonə planon vədə mandeyu təsirinə rol ifa bıkən.

islami inğilabi yolə rəhbəri bə hədde buluğ rəse zəmani əhəmmiyyətiku işarəş karde və mənəviyə buluği ğədr zıniyeku işarəş karde və votışe: şəxsi iyən ictimaiyyəti inkişaf karde sir de Xıdo əlağə  hifz kardeye və əlavəş karde ımruj bə nabodi tərəf şə ğərbı mədəniyyəti yolə irod de Xıdo əlağə ğət kardey.

həzrət ayətullah Əl-uzma Xamenei bə tojə perəsə cıvonon sifarışış karde şəhidonku olqo bıqəton və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde əzizə şəhidon cıvonəti iyən  tojə perəsə cıvonətiədə milliyə istiğlal iyən məmləkəti məsləhətonku mudafiyə kardeyu həmçinin deşmenon şərri arəku bardeyu həmməysə ğeymətinə çi yəni ıştə conışon Xıdo roədə fidoşon karde.

yolə rəhbəri de Xıdavəndə Xalığ əlağə bərğəror kardeyu həmməysə çokə roş nımoj iyən ğıron handeş zınə və votışe: diğğət bə ım məsələ ki nımojədə insoni sıxanon əməs Xıdavəndə xalığe bə təvəkkul nıtarsəti və puştper be bois bedə.

buçimi əsosi  nımoji əvvələ vaxtədə və de diğğəti bahandən və de kərimə ğıron və çəy nuvrani iyən hidayət əbaxşə mənaon daimiyə ons bərğəror bıkən.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə