Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Cümə axşamı, 15 Dekabr 2016 11:30

Fələstinı islamiyə cihad hərəkati rəisi vindımonədə islami inğilabi yolə rəhbəri bəyonoton

Fələstinı islamiyə cihad hərəkati rəisi vindımonədə islami inğilabi yolə rəhbəri bəyonoton
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:fələstinı məsələ yoddə bekarde xoto sionist rejimi mudafiyə kardə kəson tərəfiku mutəmadiyə bohran təşkil bıkə hərəkətonədə ım şərifə sərzəmin fələstinı millət iyən qrupon muğavimət iyən mucahidətəndə ozod bəbe.

Bə islami inğilabi yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi islami inğilabi yolə rəhbər həzrət ayətulla Əl-uzma Xamenei fələstinı islamiyə cihad hərəkati rəis Rəməzan Əbdullah və çəy həmroə heyəti vindımonədə votışe: şərifə Ğudsı nicat pəydo karde yeqanə ro mubarizə iyən muğaveməte və coqlə roon bə nəticə ərəs nin .

Həzrət ayətullah Əl-uzma Xamenei ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde sionist rejim jəqo ki nako votəmone de sioniston bə ico fələstinıjon və mıslmonon mubarizədə omə 25 sorədə vocodış ni.

islami inğilabi yolə rəhbəri məntəğə veyə problemon əsosə illətış yolə mustəkbir və şəyton yəni amerkəş zınə və bə məntəğə qədə şəytonon dəxaləton muvcod bə bohranon icod kardeyu işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde çəvon həmmə hədəf ıme ki ictimaiyyətdə bə fikonədə fələstinı məsələ yoddə beşo.

Həzrət ayətullah Xamenei əlavəş karde: islamiyə respublika məntəğə bəzi məsəlonədə ğal be şərayetəndə həmmişə oşkoə holətədə elanış kardə fələstinı məsələ islam dınyo 1 minnə məsələy və ım cəhətdə bəştə təklif əməl kardə.

yolə rəhbəri sioniston vədə vəhdət və muğavimət təşkil kardeyu fələstinı islamiyə cihad hərəkati 10 maddəinə planiku şo mande və əlavəş karde bə mubarizə buvə de sionist rejimi sulh ğərardadon rəd karde bə fələstinıjə qrupon vəhdəti buvə iyən de sionist rejimi sulh təşkil kardeyu bəzi bə domo mandə məmləkəton fəaliyyəton məhkum karde çı plani baxşonku bə hisob omedə.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə