Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2016 08:34

Dınyoədə ımrujə ğətliamon de ilahiyə peyğəmbəron təlimaton heç qılə bərobərətiş ni.

Dınyoədə ımrujə ğətliamon de ilahiyə peyğəmbəron təlimaton heç qılə bərobərətiş ni.
İroni məhkəmə təşkilati rəisi votışe:dınyo mıxtəlif vıronədə ımrujə ğətliamon ki həzrət İsa Məsih(ə) rolə ıştəni hisob vardə kəson tərəfiku təşkil bedə ım ilahiyə peyğəmbəri təlimonədə heç qıləy bərobərətiş zi.

Ayətullah Sadiğ Amoli Laricani zinə ironi məhkəmə ali rutbəinə rəsmi şəxson iclosədə həzrət İsa Məsih(ə) milad sorqardımoni mınosibətiku bə ironi həmmə xıristiyənon dınyo xıristiyənon iyən mıslmonon təbrikış vote və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde dınyo mıxtəlif vıronədə ğətliam və cəmaəti kışteyu fitnəqərə hərəkəton nışon dodə əvon ki xıristiyənəti iddaşon heste de həzrət İsa Məsih(ə) təlimon veyə fasiləşon heste.

Ayətullah Amoni Laricani əlavəş karde xıristiyənə məmləkətonədə rəhbəron həzrət İsa Məsih(ə) təlimonku itaət kardə nin çunki yəmənı be qınoə insonon bombardımon karde də çəvon mısbətə nəzə iyən silahon və tərəfdarətion təşkil bedə.

ironi məhkəmə təşkilati rəis ommidvar mande ilahiyə peyğəmbəron təlimaton ki  tohid iyən bandəti karde əsosədəy dınyo həmmə vıronədə bərpo bıbo.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə