Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 14:14

Bə Turkiyə ironi xarici vəziri səfər

İron islam Respublika xarici koon vəzir de Turkiyə ali rutbəinə şəxson muzakirə kardeyu bə ım məmləkəti paytəxt şe. Bə İRNA xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif amerkəku oqardə vaxti çan saat …
İroni xarici koon vəzir Suriyə iyən yəmənı bohranon həl karde yeqanə roş həmmə cəhətonədə de siyasiyə roon həl kardeş zınə. Bə İRNA xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif ıştə tvitter səhifədə …
Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi votışe:İron və Turkiyə bəzne bə Suriyə problemon həlli komək karde. Bə İRNA xəbon əsosi Huseun Əmir Əbdullahiyan zinə tehronədə bə Rurkiyə …
Ərəbəine Huseyni(Ə) mərasimi təşkil doeyu bə mərkəzi rəis və tehronədə bə iraği səfir əzəmətinə holətədə Ərbəine Huseyni(ə) mərasimi bərpo kardeyu bə həmkarətion zərurəti işarəşon karde. Bə İRNA xəbon əsosi  Məcid …
Şənbə, 24 Sentyabr 2016 16:37

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib votışe: Nezə şərğ məntəğədə əmniyyət və oroməti bərğəror karde bə İron İslam Respublika silahlinə ğıvvon anqıle. Huccətul islam vəlmuslimin Kazım Seddiği tehroni cumə nımoji xutbəonədə bə …
Cümə, 23 Sentyabr 2016 13:26

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon

Tolışi rədyo ımrujnə xəbon
İron İslam Respublika prezident Həsən Ruhani zinə İ bə milləton təşkilati 71 minnə umumiyə iclosədə votışe:İron məntəğə problemon həl kardeyu iyən məmləkəton ərazi təmamiyyəti hifz kardeyu sərhəddon əvəz nıbe iyən …
İron islam Respublika prezident votışe:iraği kamilə əmniyyət iyən oroməti bərğərur kardeyu İron İslam Respublika həmmə cəhətonədə komək bəkay. Prezident Ruhani İ bə milləton təşkilati umumiyə iclosi 71 minnə qırdbımonədə de …
Imruj 4 şanbə sentiyabri 21 bə iron islam Respublika zid iraği bəs rejimi canqi bino karde sorqardımone. 8 sor mığəddəsə mudafiyə devrani təcrubə nışonış do həmmə təziğon və maliyə problemon …
Çərşənbə axşamı, 20 Sentyabr 2016 13:33

Ğədire Xom idi mınosibətiku təbrik

Imruj 3 şanbə şəhrivərə manqi 30 minnə ruj mıslmonon yolə idonku qıleni Ğədir Xom idə ruje. Ğədir Xom Məkkə vı Mədinə miyonədə qıləy məntəğə nome ki islami əzizə peyğəmbər həzrət …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot bə ironi zid Fars deyo həmkariyə şura bəyonotış  Vəhabiyyət və terarizmi mıştərəkə hərəkətış zınə. Bə İrna xəbon əsosi Bəhram Ğasemi  bə ironi zid Fars deyo …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot bə Suriyə hərbiyə ğıvvon Amerkə hərbiyə təyyaron hucumış de şiddəti məhkumış karde. Bəhram Ğasemi votışe:Amerkə ım hərəkət ki həmzəman bə Suriyə hərbiyə ğıvvon İŞİD terroristiyə …
Imruj zihəccə 15 minnə ruj həzrət imom Əliənnəği(ə) şiəyon 10 minnə imomi bə dınyo omə ruje. Şiəyon 10 minnə imom hicri ğəməri 212 minnə sori mədinə şəhri neziədə bə dınyo …
Tehroni cumə nımoji xətib suriyədə İŞİD terroristiyə qrupi cinayətış Səudi Ərəbestani təkfiriyə rəhbəron fikronku iborətış zınə. Ayətullah sed Əhməd Xatəmi suriyədə ğıbunə idə rujədə bə İŞİD terroristiyə qrupi dasti təşkil …
İroni islamiyə mədəniyyət və əlağon təşkilati rəisi votışe:mıxtəlif dinon rəhbəron miyonədə dim bə dimə votımonon bə diniyə ixtilafon həl be bois bəbe. Əbuzər İbrahimi Torkəman ımruj de telerədyo aqentəti mısohibə …
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 19:41

De iraği yolə mərcə təğlidon ironi səfiri vindımon

İrağədə bə İron İslam Respublika səfir Nəcəfe Əşrəf şəhrədə bə yolə mərcə təğlidonəndə vindımon və votımonış dəvoni. Bə İRNA xəbon əsosi irağədə bə ironi səfir Həsən Danaeifər zinə Nəcəf şəhrədə …
İroni xarici koon vəziri votışe:xəyli xışmqinə əməlon islamı nomiku na səhihə istifadəonədə əncum bedə və vəhhabiyyətdə rişəş heste. Bə irna xəbon əsosi ironi xarici koon vəzir Muhəmməd cəvad Zərif New …
İron İslam Respublika prezident umuj nıqıniyə məmləkəton(nəm) qrupi uzv bə məmləkəton yolon iclosədə iştirak kardeyu bə Venesoella səfər bəkay. Prezident Ryhani bənə Nəm qrupi rəis ıclusədə qəp bəjəy və çı …
Bazar ertəsi, 12 Sentyabr 2016 15:05

Ğıbonə idın mubarək

Imruj 2 şanbə hicri ğəməri 1437 zihəccə  10 nə ruj bərobər de miladiyə sori 2016 sentiyabri 12 mıslmonon yolə id ğıbunə ide. Bə həmmə tolışə dindaron mubarək bıbo.
Ərəfə fəzilətinə dıvo mərasim ımruj ironi həmmə vıronədə bərpo bəbe. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi ironi həc və ziyorət təşkilati rəis Səid Ohədi zinə əsrə vaxti ironi şimal Rəşt şəhrədə …