Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
İroni Ğom şəhrədə bə yolə mərcə təğlid ayətullah Məkarem Şirazi votışe:həmmə islamiyə məmləkəton bəpe Mina faciədə ıştə şəhidon xuni tələb bıkən. Şiəyon ım yolə mərcə təğlid zinə Mina faciədə şəhid …
Şənbə, 10 Sentyabr 2016 16:18

tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib Mina dəvardə sori faciə vədə iyən zairon kışte vədə beynəlxalğə təşkilaton tam jəeku tənğidış karde. ayətullah Əhməd Cənnəti tehroni cumə nımoji  xutbəonədə 1 sor Mina faciku …
Imruj hicri ğəməri 1437 nə sori zihəccə 7 bərobər de miladiyə sori 2016 sentiyabri 9 nə ruj dınyo şiəyon 5 nə imom  həzrət imom Muhəmməd Bağır(ə) şəhodəti sorqardımone. Şiəyon 5 …
İroni islamiyə təbliğat idarə ironi millətiku dəvətış kardə Mina faciədə Ale Səod rejimi cinayəton məhkum kardeyu cumə nımojiku bə nav omomiyə etirazinə mitinqədə iştirak bıkən. Maştə cumə nımojiku bə nav …
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 22:41

Siyohə cumə sorqardımon

Imruj 4 şanbə hicri şəmsi 1357 nə sori şəhrivərə manqi 17 minnə rujədə bə ğiyami sorqardımone ki pəhləvi rejimi məmoron dastədə ironi inğilabiyə millətiku xəylion şəhid bedən. Hicri şəmsi 1357 …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəoti votışe:Səudi Ərəbestanı vəliəhd bəpe Mina hadisədə mısibət vində milləton cəvobi bıdə. Bəhram Ğasemi  Səudi Ərəbestani vəliəhd Muhəmməd Bin Nayefı tojə iddaon vədə ki ım məmləkətdə …
Çərşənbə axşamı, 06 Sentyabr 2016 12:18

Suriyədə terroristiyə tıpımon ironi tərəfiku məhkum be

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasemi votışe: suriyədə bə ğeyre hərbiyə şəhrvandon zid cinayətkarə təkfirion və çəvon vəhhabiyə tərəfdaron tərəfiku terroristiyə əməliyaton əncum doe canq iyən çəvon kulə siyasəton …
İroni islamiyə şura məclisədə milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya uzvi votışe: Fars deyo ətrofədə bəzi məmləkəton fəaliyyəton məntəğədə Amerkə hərbiyə huzuriyu şərayit təşkil karde həminə məmləkətonru yolə xətoy.  Kəmal …
İroni Ğom şəhrədə bə yolə mərcə təğlid ayətullah Nasir Məkarim Şirazi votışe:ımruj vəhabiyyətı cinayətkar və be rəhmə uzvon ki bə hərom bə çion əhəmmiyyət dodə nin islam iyən insoniyətiyu həmməysə …
İroni islamiyə şura məclisədə milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya uzvi votışe:Amerkə niqəranəti Fars deyoədə de ironi hərbiyə ğıvvon dim bə dim beədə ironi  hərbiyə inkişafon xotoy. Vəliullah Nanvakenari  bə …
İroni enerji vəziri votışe: omə rujonədə islamiyə məmləkəton həyati dəvom bə daxeliyə ğıvvə əsose. Həmid Çitçiyan ımruj tehronədə de Əlcəzayer enerji vəziri Nurəddin Botrəfə vindımonədə natiku bə kəno 2 qılə …
Şənbə, 03 Sentyabr 2016 21:53

tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib votışe:ironi millət dəvardə sori Mina nənqin iyən faciə hadisə heç vaxti yoddə benibəkay. Tehroni cumə nımoji xətib ayətullah Muhəmməd Əli Muvəhhedi Kermani tehroni ım haftə cumə …
Imruj cumə ziğədə 30 minnə ruj həzrət imom Muhəmməd Təği(ə) şəhodəti sorqardımone. Həzrət imom Muhəmməd Təği(ə) hicri ğəməri 195 minnə sori rəməzanə manqədə bə dınyo omedə və ıştə dədə dınyo …
Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi votışe:Səudi Ərəbestanı əmniyyəti və siyasiyə fikon məntəğədə bə no oroməti və teroristiyə qrupon inkişaf bois bəy. Huseyn Əmir Əbdullahiyan de sputnik …
İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot  Suriyə əraziədə Turkiyə hərbiyə əməliyati dəvomiku niqərane. Bə İRNA xəbon əsosi Bəhram Ğasemi  bə Suriyə ərazi təmamiyyəti həmmə məmləkəton ehtırom noe zərorətiku işarəş …
İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot iraği Kərbəlo ostanədə terroristiyə tıpımonış məhkum karde. Bə İRNA xəbon əsosi Bəhram Ğasemi zinə İŞİD terroristiyə qrupi tərəfiku iraği Kərbəlo ostanədə terroristiyə tıpımonış …
İroni nat vəzir ha ruj ironi nati istihsalış 3 milyono 85 milyon barel elanış karde. Bə İRNA xəbon əsosi Bijən Namdar Zənqənə ironi nat vəzir 2 şanbə şəvi TV bərnamə …
Xobreqane rəhbəri məclisi rəis iraği Nocəb hərəkati rəis şeyx Əkrəm Əlkəbi vindımonədə votışe: İrağ iyən Suriyədə muğavimət həzrət Əmirəlmominin(ə) iyən həzrət imom Huseyn(ə) ro dəvome. Bə iRNA xəbon əsosi ayətullah …
İroni islamiyə şura rəisi votışe: İron İslam Respublika 100 faiz iraği baxş bə baxş beədə muxalife. Bə fars aqentəti xəbon əsosi İroni islamiyə Respublika rəis Əli Laricani zinə tehronədə iraği …
Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi votışe: İron ve nığılə beynəlxalğə muzakironədə məntəğəiyə bohranon həl kardeyu musbətə təsirış heste. Huseyn Əmir Əbdullahiyan de Sputnik aqentəti təşkil doə …