Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
Şənbə, 27 Avqust 2016 11:59

tehroni cumə imomi xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib dəvardə 5 sorədə muğavemətı mucizəş bə Suriyə ğanoniyə devləti arəku barde maneış zınə. Tehroni cumə nımoji xətib huccətul islam vəlmuslimin Kazım Seddiği  Suriyə devləti peqordıneyu bə …
İroni xarici koon vəziri votışe:çəy vaxt rəsə ki Amerkə devlət Suriyə iyən irağədə ıştə nakonə oşkoə səhvə hərəkətonku dərs bıqəto və ıştə çəşon həğiğəti vədə okə. Muhəmməd Cəvad Zərif Amerkə …
İroni islamiyə inğilabi sepahe pasdaran ğıvvə fərmondə votışe: məntəğə və dınyoədə bə təziğon kənoədə hərbi və xariciyə təziğon və xəbərdarətion arəku şən və İron İslam Respublikaədə iğtidar və əmniyyəti muşahidə …
İroni kəşfiyyat vəziri votışe: milləti əlağə de hərbi ğıvvə iyən polis de kəşfiyyat vəzorətxonə bois bedə ta terroriston ru heç qılə məcul nıbo. Sed Məhmud Ələvi zinə şanqi devlət haftə …
İroni prezident və 11 minnə devləti uzvon devlət haftə 1 minnə rujədə bə mərhum həzrət imom Xomeyni pokə hərəm şin və de İron İslam Respublika bino əkə hədəfon tojədən əhdışon …
İroni xarici koon vəzir bə latin Amerkə səfəri 1 minnə məğsədış Koba paytəxt Havana vıjnişe. Bə latin Amerkə ironi xarici koon vəziri səfərədə əlavə bə siyasiyə heyət qıləy 60 nəfərə …
Imruj 1 şanbə məçiti beynəlxalğə ruje ruji ki sionist rejimi cinayəton və Ələğsa məçiti otəş jəe iyən xərobə karde bə yod vardedə. Imruj avqosti 21 minnə ruje 47 sore ki …
İroni milliyə qaz şirkəti mudiri votışe:İron İslam Respublika muvcod bə şərayetonəndə ha ruj 6 milyon kobmetr bə Turkiyə qaz ixracat karde şərayetış heste. Həmid Rıza Eraği votışe:bə muğavilə əsosi iron …
Tehroni cumə nımoji xətib munafeğinı terroristiyə qrupiku mudafiyə kardeş  bə ironi milləti zid istikbariyə cəhbə iyən sionist rejimi tojə bərnaməş zınə. Ayətullah Əhməd Xatəmi  munafeğin nomo bə terroristiyə qrupi  zuman …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot turkiyədə tojə terroristiyə tıpımonış məhkum karde. Bə İRNA xəbon əsosi ironi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasemi Turkiyə şərğ Əlaziğ nomo bə şəhrədə 5 şanbə …
İron İslam Respublika prezident və islamiyə şora rəis ironi kəşfiyyat vəzorətxonə fəaliyyətonku əmniyyət və oromətiku mudafiyə karde iyən xətoon arəku barde xoto təşəkkurış karde. Prezident Ruhani zinə ironi kəşfiyyat(ettelaat) vəzir …
Imruj 5 şanbə hicri şəmsi 1395-ə mordad manqi 28 bərobər de miladi 2016 minnə sori avqosti 18   miladi 1953-ə bə ironi devləti zid amerkəvıjon kodeta(devləti peqordımon) karde sorqardımone. 1332-ə mordadmanqi …
Livanədə bə ironi səfir livani devlət və millətiku İron İslam Respublika tərəfdarəti kardeku məxsusən çı məmləkəti silahlinə ğıvvon əcumlədə hərbiyə ğıvvə iyən islamiyə muğavemətiku mudafiyə karde barədə işarəş karde. Bə …
Çərşənbə axşamı, 16 Avqust 2016 11:22

Bə ironi islamiyə məmləkət azadəon oqarde ruj

Imruj 3 şanbə 2016-ə sori avqosti 16 səbarzə azədəon bə ironi islamiyə məmləkət oqardə ruje. 1990-ə avqostə manqədə İron bə səbarzə azadəon oqarde şohid be ki çandə soron iraği bəs …
Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi bə yəmənı zid Səudi Ərəbestan hucumon ğət be zərurəti barədə işarəş karde. Bə İRNA xəbəron əsosi Huseyn Əmir Əbdullahiyan zinə şanqo …
Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1437 ziğədə 11 bərobər de miladiyə sori 2016 avqusti 14 dınyo şiəyon 8-ə imom həzrət Əli ibne Musər-Rıza(ə) bə dınyo omə ruje. Dınyo şiəyon 8-ə …
Tehroni cumə nımoji xətib islamiyə respublikaş islam dınyo əmnə cəzirə(adəş) zınə. Ayətullah Muhəmməd İmami Kaşani məntəğə məmləkətonəndə bə tujə no oromətion işarə kardeədə votışe: islamiyə məmləkəton ali rəsmi şəxson bəpe …
Cümə, 12 Avqust 2016 14:35

Tehroni cımə nımoji xutbəon

Tehroni cumə imom ayətulla Kaşani voteşe ki,Amerkə və Seoinist rejim de Səudiyyə Ərəbısrtoni puli islomi dınyo məhv kardey dumon.əy əlovəş karde ki,diyəkən əvon Yəmənədə çiç kardedən və çokonə DAEŞ(İŞİD)-i zumand …
İron və iraği mıştərəkə ticariyə palata rəisi votışe: hicri şəmsi 1395-ə sori bə İrağ ironi ixracat kardə vəsiləon 23 faiz inkişafış kardə. Yəhya Ale Eshağ de ironi TV 1 minnə …
İron İslam Respublika prezident islamiyə respublika inkişafədə məktəbon rolış mıxtəlif baxşonədə əhəmmiyyətış heste. Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika prezident zinə ironi təhsil vəzorətxonə  mudiron iyən rəison 33-ə iclosədə …