Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot bə yəmənı ğeyre hərbiyə mərkəzon Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumış məhkum karde. Bəhram Ğasımi zinə şanqo votışe:Səudi Ərəbestanı tərəfiku tojədən bə yəmənı ğeyre hərbiyə binaon …
İron Rusiyə və Azərbaycan Respublika məmləkəton prezidenton zinə Boku şəhrədə ıştə iclosi oxoydə ciddiyə holətədə de terarizm mubarizə karde zərurətiku işarəşon karde. 3 qılə prezidenti bəyonotdə oməy ki əmə beynəlxalğə …
İroni həc və ziyorət koonədə vəliyye fəğih nomayəndə  həc mərasimi siyasi kardeyu bə Səudi Ərəbestanı rəsmi şəxson xəbərdarətiş do. Ironi həc və ziyorət koonədə vəliyye fəğih nomayəndə huccətul islam vəlmuslimon …
Azərbaycan Respublikaədə bə ironıjon Boku şəhrədə de İron İslam Respublika prezidenti vindımonışon dəvoni. Bə prezident aparati mətbuatiyə hissə elanon əsosi prezident Ruhani zinə şanqo  Azərbaycan Respublikaədə bə ironıjon vindımonədə votışe:ironıj …
İron və Azərbaycan Respublika 2 tərəfə həmkarətion iyən əlağon inkişaf doeyu Boku şəhrədə 6 qılə sənədışon imza karde. Standard məsədə bankiyə fəaliyyəton  turizm  şimal-cənub ro(xətti) bə nəticə rusne Elektırikiyə əmniyyət …
İron İslam Respublika prezidenti votışe: İron və Azərbaycan Respublika əlağon dəvardə soronədə ve çok inkişafış kardə və 2 qılə məmləkəti ticari ixtisadi iyən siyasiyə mınosibəton dəvardə soronədə inkişafış kardə. Prezident …
İron İslam Respublika telerədyo təşkilati rəis jurnaliston ruji mınosibətiku qıləy peyğomədə jurnaliston məğamiku tərifış karde və votışe: jurnaliston sadiğə rəvayət əkanko hestin ki de zəhməti və fəaliyyət  məlumat rusneyu ğədəm …
İron İslam Respublika prezident maştə  2 tərəfə vindımon iyən İron Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 tərəfə iclosədə iştrak kardeyu bə Boku səfər bəkay. Bə İsna xəbon əsosi prezident aparati mətbuatiyə …
Cümə, 05 Avqust 2016 16:42

tehroni cumə imomi xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib həc mərasimi barədə Səudi Ərəbestanı na səhihə siyasətonış bə dınyo mıslmonon norohət be bois iyən bə ım məmləkəti rəhbəron ziyanış zınə. Tehroni cumə nımoji xətib ayətullah …
Kaspi deyo mıştərəkə mediyaiyə iclos Azərbaycan Respublika Qəncə şəhrədə bərpo be. Im 1 rujə iclosədə ki İron İslam Respublika Rusiyə Azərbaycan Respublika və Ğazağıstanı mediyaon numayəndon huzurədə bərpo be. Mediyaiyə …
İroni xobreqane rəhbəri məclisi uzvi votışe:Amerkə pisixiyə canq iyən namə canqi icod kardeədə bə İron İslam Respublika zid fitnəqərə hərəkəton domoədəy. Bə İRNA xəbon əsosi ironi xobreqane rəhbəri məclisi uzv …
İroni islamiyə şura məclisi rəis məntəğə məsəlon vədə islamiyə respublika əməl iyən rəftorış məntiğiş zınə. Bə İRNA xəbon əsosi ironi islamiyə şura məclisi rəis Əli Laricani zinə bə jurnaliston ruji …
İron İslam Respublika prezident ironədə mığəddəsə mudafiyə devranədə şəhidon iyən veteranon ailəon fədakarəti iyən səbriku təşəkkurış karde. Prezident Ryhani zinə şəhidon Muctəba Murtəza iyən Məhmod Paydarfərdı kədə  şəhidon iyən canqədə …
İroni islamiyə şura məclisədə milli əmniyyət iyən xariciyə siyasəton kamisiya rəisi votışe: ə hədəfon ki Səudi Ərəbestanı rejim çəy bə nəticə rusneyu bə hərəkəte bə nəticə ərəs ni. Əlaəddin Burucerdi …
İron İslam Respublika zəminiyə hərbiyə ğıvvon fərmondə votışe: Amerkə barədə bəpe musbətə diyə nıbo. Bə Fars aqenti xəbon əsosi İron İslam Respublika zəminiyə hərbiyə ğıvvon fərmondə qeneral mayor Əhməd Rıza …
Bazar ertəsi, 01 Avqust 2016 14:53

Amerkə hədəf Suriyə muğaveməti zəif kardey

Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi votışe:suriyədə amerkəvıjon hədəf muğavimətı zəif karde iyən Bəşar Əsədı bə kəno noey. Huseyn Əmir Bəbdullahiyan zinə şanqo ironi TV 2 minnə …
İron İslam Respublika sirriyə sənədon faş be xoto ciddiyə holətədə bə beynəlxalğ atom enerji təşkilati rəsmi şəxson xəbərdarətiş do. Ironi atom enerji təşkilati sıxanəvot Behroz Kəmalvəndi zinə şanqi de ironi …
Imruj həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) şəhodəti sorqardımone. Im matəmə əyyami bə həmmə dindaron məxsusən bə tolışə həmzıvonon səbəsəloməti dodəmon. Həminə matəmə əyyami mınosibətiku ironi mıxtəlif şəhronədə əzadariyə mərasimon bərpo bin.
İron İslam Respublika xarici koon vəzir de Niqeriya prezident iyən xarici koon vəziri təşkil doə vindımonədə şeyx İbrahim Zəkzaki ozod kardeş tələb karde. Cameətul Mustəfa(s) cəmaəti nomayəndə Əli Fəllah  ki …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Suriyə Ğamışli tıpımoni hadisəş ki bə xəyli suriyəvıji kıştə və yarəjə be bois bə məhkumış karde. Bə Təsnim aqenti xəbon əsosi Bəhram Ğasemi ım hadisədə …