Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
İron İslam Respublika prezident şiə və sinni vəhdətış islamiyə inğilabi siyasiyə fikri əsosə məsələş zınə. Bə prezident aparati mətbuatiyə mərkəzi elanon əsosi  prezident Ruhani zinə əsr mədəniyə inğilabi aliyə şura …
 İroni xarici koon  vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif Afrika ğərb hissədə bə 4 qılə məmləkət ıştə devrəiyə səfəri dəvomədə zinə şanqo bə Ğəna paytəxt Akra daxil be. Bə İRNA xəbon əsosi …
Avqustə manqi 7-ə İron Azərbaycan Respublika və Rusiyə 3 tərəfə iclosədə iştirak kardeyu İron islam Respublika prezident bə Boku səfər bəkay. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İron Tusiyə və Azərbaycan …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot iraği Kazemeyn şəhrədə terroristiyə tıpımonış məhkum karde və ım məmləkəti devlət və milləti matəmədə ıştənış şərik zınə. Bə İRNA xəbon əsosi Bəhram Ğasemi zinə iraği …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Əfğanistanı paytəxtdə şanbə əsrə vaxti təşkil bə terroristiyə hadisəş ki ım məmləkətdə bə xəylion kıştə iyən yarəjə be bois be məhkumış karde. Bə telerədyo aqentəti …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot  Monix şəhrədə terroristiyə hucumış məhkum karde və de Almaniya millət və devləti matəmədə ıştə şərik beku xəbəş do. Bəhram Ğasemi votışe:de terarizm mubarizə karde har …
Tehroni cumə nımoji xətibi votışe: ale xəlifə rejim de Amerkə iyən İnqiltərə mudiriyyət de Bəhreyni millət bevəcə rəftor kardə. Tehroni cimə nımoji xətib ayətullah sed Əhməd Xatəmi bə Bəhreyni tojə …
İron islam Respublika səfarət bə həmmə ironıjon əcumlədə taciron iyən turiston ki bə Turkiyə səfər karde ğəsdışon heste elanış karde muğət bıbon. Turkiyədə bə ironi səfarət bə fuğəladdə şərayeti diğğət …
Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsosə məsləhətçi votışe:livani hizbulla məntəğə fəxr və izzəte. Huseyn Əmir Əbdullahiyan de livani Ələhd xəbəriyə mərkəzi təşkil doə votımonədə 2006-ə bə livani muğaviməti …
İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasimi Fransə hərbiyə təyyaron tərəfiku Suriyə şimal məntəğədə qıləy di bombardımon kardeş məhkum karde.  
Bə İRNA xəbon əsosi ironi məmləkəti daxiliyə koon vəzir ƏbdulRrıza Rəhmani Fəzli ımruj votışe: 2 ruj çimiku bə nav ironi şərğ hissədə qıləy 40 metrə tunel kəşf be ki  qıləy …
İron İslam Respublika prezident bə Braziliya ironi olempik iyən paraolempik varzışi karivani uzvonku tələbış karde sulh və əxlaği peyğomi bırosnon. Bə irna xəbon əsosi prezident Ruhani zinə şanqo  ironi varzışiyə …
İroni islamiyə şura məclisi rəis ironi atom fəaliyyəton barədə İ bə milləton təşkilati bəyonotiku tənğidış karde. Bə İRNA xəbon əsosi Əli Laricani ironi islamiyə şura məclisi ımrujnə iclosədə ironi atom …
İron İslam Respublika prezident de Turkiyə prezident təşkil doə telefoniyə votımonədə  ım məmləkətdə devləti peqordımon kardeyu bə nəticə nırəsə hərəkətonış məhkum karde və votışe:İron Turkiyə ğanoniyə devlət və milləti kənoədə …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot hukuməti tərəfiku Bəhreynı milli vəhdət islamiyə cəmiyyəti fəaliyyəti oqəteş ğeyre musbətış zınə. Bə İrna xəbon əsosi ironi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasimi zinə əsr …
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:İron İslam Respublika eyne holədə ki sifarış kardə turkiyədə xışmqinə hərəkəton təşkil nıbon ım məmləkətdə milləti tərəfiku vıjniyə bə devlətiku həm tərəfdarəti kardə. Ğasimi Turkiyə …
Turkiyədə hərbiyə ğıvvon tərəfiku devləti peqordımon kardeyu təşkil bə hərəkəton vədə İron İslam Respublika rəsmi şəxson reaksiyaşon nışon do. Bə telerədyo aqentəti elanon əsosi İron İslam Respublika milli əmniyyəti ali …
Cümə, 15 iyul 2016 23:32

tehroni cumə imomi xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib Amerkə və sionist rejimış  dınyoədə terarizmiku yolə mudafiyə çi zınəşe. Ayətullah Muhəmməd İmami Kaşani  tehroni cumə nımoji xutbəonədə  bə məntəğə bəzi məmləkəton probleminə şərayeton işarə kardeədə …
Almaniya sənaye və ticariyə palatta ımsornə sori na 4 manqədə İron və Almaniya ticariyə həmkarətion inkişafiku xəbəş doə. Bə Almaniya DPA aqentəti xəbon əsosi Almaniya və ironi ticariyə fəaliyyəton miğdar …
İroni kəşfiyyat vəziri votışe:ironi kəşfiyyat ğıvvon bə İron və milləti əmniyyəti qıləy qədə ziyani rəse icazə həm nibədon. Bə İRNA xəbon əsosi sed Məhmud Ələvi zinə tehronədə jurnaliston cəmədə əlavəş …