Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
Beynəlxalğə koonədə ironi islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi votışe:siyasiyə ro Suriyə bohranon həl karde yeqanə roy və de terarizm mubarizə kardeyu bə Amerkə şoaron nibəznemon ommid baste.
Şənbə, 03 Dekabr 2016 16:21

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib Amerkə nımoyəndon iyən senat məclisədə bə ironi zid sanqsiyaon dəvom pəydo kardeş atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə təvafuği ləğv kardeş zınə.
Ğasimi: Amerkə 1 tərəfə sanqsiyaon atom təvafuğiku bə kənoy
Kimivayiyə silahon vəy qəteyu bə təşkilatədə ironi nımoyəndə votışe:kimaiaviyə silahon oko bıdə terroristonku tərəfdarəti bıkə məmləkəton bəpe cəvob bıdən.
ımruj hicri ğəməri 1438 nə sori səfərə manqi 30 bərobər de miladi 2016 noyabri 30 minnə ruj dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət imom Rıza(ə) şəhodəti sorqardımone.
İron İslam Respublika kəşfiyyat vəzir ironi milləti vəhdətış deşmenon fitnəqərə planon bə nəticə nırəse dəlilış zınə.
İslami əzizə peyğəmbər həzrət Muhəmməd(s) bə rəhmət şe iyən imom Həsən Muctəba(ə) şəhodəti sorqardımoni matəmə mərasim de əzadaron əzəmətinə huzuri ironi mıxtəlif şəhronədə bərpo be.
İ bə milləton təşkilatədə İroni nımoyəndə muavin terroristiyə hərəkəton vədə çı təşkilati tam jəeku tənğidış karde və əmniyyət şuraku tələbış karde ta de terroriston mubarizə kardeyu ve ciddi bəştə vəzifə …
Şənbə, 26 Noyabr 2016 10:59

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib iraği Hillə şəhrədə 5 şanbə ruji terroriston hərəkətış ki bə Huseyniyə zairon 80 nəfər əcumlədə 40 qılə ironıjə zairi şəhodət bois be məhkumış karde.
İroni xarici koon vəziri muavin zinə iraği Hellə terroristiyə tıpımonədə ironi 40 qılə zairi şəhodə bedə.
İron İslam Respublika sənaye mədən və ticarət vəziri dəvardə 7 manədə təğribən ironiku 5 milyon ton foladı ixracatiku xəbəş do.
İron İslam Respublika bə ironi zid Amerkə tərəfiku sanqsiyaon 10 sor dəvom pəydo kardeş məhkum karde.
İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe: ironiku bə kəno fars deyo məmləkəton itifaği təşkil doe məsləhət və islamiyə həmkarəti təşkilatiku islamiyə respublika bə kəno noe Səudi Ərəbıstoni daxiliyə problemonku iborətış …
İron islam Respublika prezidenti 1 minnə muavin Ərbəine Huseyni(ə) piyudə pıye əzəmətinə mərasimış sulh və ozodəti simvolış zınə.
Ərbəine Huseyni(ə) mərasimədə de piyodə lınqi iştirak kardə kəson de qıləy yolə məktubi və çandə həzo imza dınyo milləton yolə qırdbemoni mesajışon pevılo karde
Bazar, 20 Noyabr 2016 10:23

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib Ərbəine huseyniş islami deşmenon vədə şiə və sınnion vəhdət iyən muğavimətı meydonış zınə.
İron və Braziliya xariciyə ticarət iyən sərmayə noe di təsərrufati iyən ixracati baxşonədə 3 qılə həmkariyə sənədışon imza karde.
2016 minnə sorədə İron Hindustanı nati təmin kardeyu həmməydə yolə məmləkət elan bə.
İron İslam Respublika prezident 2 tərəfə məntəğə iyən beynəlxalğə səthədə de Omman məmləkəti əlağon inkişaf doe həxədə işarəş karde.
İroni tolışə rejissor Məcid Məcidi kəşə Muhəmməd Rəsulullah(s) filim Rusiyə Ğəfğazmıslmon ənıştə məntəğədə nışon doə bəbe.