Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
İron İslam Respublika telerədyo təşkilati rəisi votışe:telerədyo journalist dini və islamiyə faydonku mudafiyə karde cəbhədə iyən Suriyə məzlumə millətiku mudafiyə kardeyu bə şəhodət rəsə.
Çərşənbə axşamı, 15 Noyabr 2016 10:40

Atom təvafuği nibəbe bəyandı je

İron İslam Respublika prezideti 1 minnə muavin İshağ Cəhanqiri votışe:bə İron dınyo devləton diğğət doə holətədə heç kəs nibəzne atom təvafuği bəyandı je.
Səid Cəlili votışe: ironi islamiyə inğilab bino bə vaxtiku dınyoədə bə hakim cəhbə əvəz be bois be və çı inğilabiku islam dınyo olqo qəte bois be ta beynəlxalğə istikbar dınyoədə …
Telerədyo şəhidə jurnalisti təşicənazə mərasim tehronədə ironi islamiyə şura məclisi rəis iyən rəsmi şəxson iştirak kardeədə bərpo be.
İroni xariciyə koon vəzorətxonə sıxanəvot Kərbəlo şəhrədə ımrujnə terroristiyə tıpımonış məhkum karde.
Məntəğədə bə sulh rəseyu islamiyə umməti vəhdət iyən həmkarəti karde zərurətış heste.
Çinı məmləkətdə İron və Çinı nəğliyyat vəziron vindımonədə nəğliyat baxşədə həmkarətion inkişaf doe həxədə muzakirə təşkil be.
İraği prezidenti muavin bə Mosul hucum kardeədə irağıjə şəhrvandon coni hifz karde barədə işarəş karde.
Tehroni əmniyyətiyə beynəlxalğə iclosi elmiyə katib votışe:məntəğə səthədə ironi siyasət həmmişə cəmiyə əmniyyəti təşkil karde de məntəğə məmləkəton həmkarəti karde əsosi bə.
İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe:həmmə cəhətonədə de islami ərəbiyə məmləkəton əlağon ve kardeyu İron ğədəm pebəqəte.
ironi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Suriyə məmləkətdə ironi telerədyo aqentəti jurnalist Muhsen Xəzaei şəhodətış səbəsəlomətiş do.
Bə nati ixracat bıkə məmləkəton təşkilati iron ıştə tojə hozzı kardə məlumatədə elanış karde: ımsornə sori oktiyabrə manqi ironi nati istihsal karde ve bəbe.
Muhəmməd Cəvad Zərif votışe:ımruj amerkədə xəylion bə şok dıço bin çunki dınyo həğiğətiku xəbəşon ni və jıqo təsəvvur kardən ım siyasiyə sisteme ki omə rujon təin kardə.
İroni nat vəziri votışe:Tacikistonı inkişaf iyən muvəfəğiyyət ironi inkişaf və muvəfəğiyyəte.
Beynəlxalğə koonədə İron İslam Respublika islamiyə şura məclisi rəisi məxsusə məsləhətçi Suriyə məmləkətiku bə islamiyə Respublika tərəfdarətion dəvom işarəş karde.
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2016 14:40

Zərif:Livan məntəğədə muğavimət və səbarzəti simvole

İroni xarici koon vəzir Livanış məntəğədə muğaviməti simvolış zınə.
İroni həc və ziyorət təşkilati rəisi votışe:bə iraği şimal Samerra şəhr ironıjə zairon səfər karde ğədəğən bə. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Səid Ohədi de ironi TV 1 minnə kanali …
İtaliya məmləkətdə Milan şəhri ticariyə palata Lombardiya ostani ixracati rost beku bə iron  xəbəş do və bı rujonədə bə Tehron İtaliya qıləy ticari və sənaye heyəti səfəriku xəbəş do. İRNA …
İroni kəşfiyyat vəziri votışe:ironi millət mıxtəlif meydononədə huzurışon heste və deşmenon həmmə fitnəqərə hərəkəton vəy qətedən. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi huccətul islam vəlmuslimin seyd Məhmud Ələvi ımruj tehronədə kəşfiyyat …
Mazq(məğz) və əsəbı cərrahon beynəlxalğə fedrasiya rəis Çinı məmləkətdə mazğ və əsəbı dəmon karde qıləy tojə mərkəzi okardeku xəbəş do ki ım mərkəzış Çin məmləkəti tib inkişafiyo ve təsirinış zınə. …