Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
Tehroni cumə nımoji xətib votışe:de beynəlxalğə istikbar mubarizə karde milliyə ruji ironi milləti əzəmətinə mitinq amerkəş məyus karde. Ayətullah Əi-uzma Muhəmməd Əli Muvəhhedi Kermani aban manqi 13 minnə ruj de …
Imruj 5 şanbə aban manqi 13 bərobər de miladiyə sori 2016 minnə sor noyabri 3 İron İslam Respublikaədə de beynəlxalğə istikbari mubarizə milliyə ruje. 37 soro çimiku bə nav qıləy …
İron İslam Respublika sərhəddiyə ğıvvon fərmondə  votışe: İron və iraği sərhəddiyə ğıvvon Ərbəine Huseyni(ə) zairon əmniyyəti təmin bəkan. Qeneral mayor Ğasım Rızayi  zinə ironi ğərb Mehran nomo bə məntəğə sərhədədə …
İron İslam Respublika milliyə nat şirkəti mudiri elanış karde İron ğəsdış heste ıştə nati istihsali miğdari ve bıkə. Ironi milli nat şirkəti mudiri zinə elanış karde  ironi xamə nati ixracat …
Ayəullah Əl-uzma Əbdullah Cəvadi Amoli votışe:aban manqi 13 minnə ruji   peyğom ıme ki bəpe deşmenon fitnəqərə hərəkəton vədə huşin bıbəmon. Bə İRNA  xəbon əsosi ironi Ğom şəhrədə yolə mərcə təğlidonku …
Avropa ittifaği xariciyə siyasəton yolə rəsmi şəxsi votışe de ironi xarici koon vəziri vindımon dəvoniye Suriyə məsəlon həl kardeyu de tehron Avropa ittifaği həmkarətion bino be. Bə İRNA xəbon əsosi …
Tehroni cumə nımoji xətib islami deşmenon vədə mandeyu mıslmonə millətonış bə vəhdət və muğavimət dəvətış karde. Tehroni cumə nımoji xətib Ayətullah Əl-Üzma Muhəmməd İmami Kaşani votışe: mıslmonon ısətnə problemon və …
İron İslam Respublika xarici koon vəzir İron Rusiyə və Suriyə xarici koon vəziron 3 tərəfə iclosədə iştirak kardeyu ımruj bə Maskva şe. Bə İRNA xəbon əsosi ironi xarici koon vəzir …
İronədə bə Cənubi Koreya səfiri votışe:ironi şimal şərğ Rəzəvi Xurasan ostan de Cənubi Koreyya əlağon inkişaf doeyu veyə şərayetonış heste. Kim Sonq Ho ımruj de ironi xarici koon vəziri məsləhətçi …
İroni Ğom şəhrədə bə yolə mərcə təğlid həzrət Ayətullah əl- uzma Nasir Məkarem Şirazi votışe: həzrət imom Huseyn(ə) Ərbəin ziyorət mərasim bə təkfirion qıləy zumandə cəvobe. Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi …
İroni Ğom şəhrədə bə yolə mərcə təğlid istiğlal tələb bıkə milləton miyonədə vəhdəti hifz kardeş istimarçiyə ğıvvon vədə çəvon iğtidar və zumandəti dəlilış zınə. Bə İSNA xəbon əsosi  ayətullah uzma …
Kaspi deyo huğuğiyə status konvensiya hozzı kardeyu 47 nə iclos ironi xarici koon vəziri huzur və sıxanonədə tehronədə təşkil bı. Im 2 rujə iclosədə ki Kaspi deyo 5 qılə sahiliyə …
Şənbə, 22 Oktyabr 2016 11:04

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib Yəmən iyən məntəğədə Səudi Ərəbestanı cinayəton vədə terroristiyə cinayəton dəvom pəydo karde vədə beynəlxalğə ictimaiyyəton tam jəeş məhkum karde. Tehroni cumə nımoji xətib huccətul islam vəlmuslimin …
Malaziya məmləkətdə bə ironi səfiri votışe:dınyo mıxtəlif məmləkəton de İron həmkarətion və əlağon inkişaf doe fikədə hestin. Bə İRNA xəbon əsosi Mərziyə Əfxəm zinə Kualalampur şəhrədə ironi texnoloqiya mərkəzədə ali …
Yolə mərcəe təğlid Ayətullah Nasir Məkarem Şirazi votışe: ironi millət sulhi domoədən.  Im yolə mərcə təğlid Kiperi beynəlxalğə sulh di nomo bə təşkilati rəisi vindımonədə ki Ğom şəhrədə təşkil be …
İroni islamiyə şura məclisi rəis omidvarətiş karde təşkil bə koonədə Suriyə bə çokə şərayeti tərəf bışo. Bə İRNA xəbon əsosi ironi islamiyə şura məclisi rəis Əli Laricani ımruj islamiyə şura …
Yolə mərcə təğlid ayətullah Nasir Məkarem Şirazi votışe:bə yəmənı zid Səudi  səfihəti və na omidi coqlə nomış ni. Ayətullah Məkarem Şirazi  bə yəmənı zid Ale Səud rejimi hucumon barədə işarəş …
Çinı məmləkəti atom şirkəti rəis bə Tehron səfərış karde. San Kin qıləy heyəti sədrədə 2 qılə məmləkəti miyonədə sulhinə  atom həmkarətion ve kardeyu bə Tehron daxil bə.
Ərəbi və Afrikaiyə məmləkəton koonədə ironi xarici koon vəziri muavin votışe İsveçrə Lozana şəhrədə bə Suriyə bohrani həlli komək kardeyu təşkil bə iclosədə otəş basti bərğəror kardeyu votımon dəvarde əmmo …
Şənbə, 15 Oktyabr 2016 16:45

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehronı cumə nımoji xətib bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumon dəvomiku tərəfdarəti kardeş bohranon rost be dəlil və yəmənı be qınoə milləti ğətlıami ve be dəlilış zınə. Ayətullah …