Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İron
Imruj hicri ğəməri 1438 Məhərrəmə manqi 12 Xıdo rəsul(s) pukə ailə uzv həzrət imom Huseyn(ə) avlod de Səccad ləğəbi həzrət Zeynulabedin(ə) şəhodəti sorqardımone. Dınyo şiəyon 4 minnə imom imom Zeynulabedin(ə) …
Şəhidon seyd və salar həzrət Əba Əbdellah Huseyn(ə) şame ğəriban əzadariyə mərasim islami inğilabi yolə rəhbəri iyən çandə həzo qılə əzadar və məmləkəti rəsmi şəxson huzurədə mərhum imom Xomeyni huseyniyədə …
İroni xarici koon vəziri sıxanəvot Niqeriya məmləkəti mıxtəlif şəhronədə bə Huseyniyə əzadaron hucum kardeş məhkum karde. Bəhram Ğasimi votışe:bə vəhhabion vabəstə bə qrupon ki de təəssufi Niqeriya polis ğıvvon tam …
Çərşənbə, 12 Oktyabr 2016 22:38

Ardəvilədə huccətul islam Nuri sıxanon

Hucətulleslam Nuri Ardəvil huseyniyon yolə ğırdbemonədə Ardəvildə bə Azərbaycan Respublikə şərvandon əzəmətinə huzuri işarəş ka və votışe: mıxtəlifə dıvrəonədə de məğlobiyət dim bə dim bə əv kaministon dıvrandə bə qıləy …
Imruj 4 şanbə hicri ğəməri 1438 nə sori məhərrəmə manqi 10 minnə ruj Aşuraye Huseyni(ə) ruje. Məhərrəmə manqi 10 nə ruji şiəyon 3 minnə imom şəhidon salar həzrət imom Huseyn(ə) …
Tasuaye Huseyni şəvi əzadariyə mərasim mərum imom Xomeyni huseyniyədə islami inğilabi yolə rəhbəri huzurədə bərpo be. Tasuaye huseyni şəvədə həzrət imom Huseyn(ə) matəmə mərasim həzrət ayətullah Xamenei iyən çandə həzo …
Çərşənbə axşamı, 11 Oktyabr 2016 12:17

Tasuaye Huseyni matəmə rujədə ironi millət matəmədəy

İslamiyə İron Tasuaye Huseyni rujədə siyoş takardə və ım matəmədə əzadar bə. Imruj 3 şanbə hicri ğəməri 1438 məhərrəmə manqi 9 nə ruj Tasuaye Huseyni(ə) rujeislamiyə ironi dindarə millət ımruj …
Həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) əzadariyə mərasimi 2 minnə şəv islami inğilabi yolə rəhbəri həzrət ayətullah Xamenei huzurədə bərpo bı. Məhərrəmə manqi 8 nə şəvi mərasimədə ki mərhum imom Xomeyni huseyniyədə bərpo …
Həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) əzadariyə mərasimi 2 minnə şəv islami inğilabi yolə rəhbəri həzrət ayətullah Xamenei huzurədə bərpo bı. Məhərrəmə manqi 8 nə şəvi mərasimədə ki mərhum imom Xomeyni huseyniyədə bərpo …
Şəhidon seyd və salar həzrət əbaəbdella Huseyn(ə) və çəy vəfadarə yaron əzadari mərasim islami inğilabi yolə rəhbəri huzurədə şanbə şəvi mərhum imom Xomeyni huseyniyədə bərpo be. Im mərasimədə huccətul islam …
Həmzəman həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) matəmə əyyami mınosibətiku bənə dəvardə soron əzadariyə məclis inğilabi yolə rəhbəri huzurədə bərpo bəbe. Im mərasim məhərrəmə manqi 7 nə şəviku desbə 12 minnə şəv məğrib …
Cümə, 07 Oktyabr 2016 23:46

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib dınyo həmmə mıslmonon və azadəonku tələbış karde imom Huseyn(ə) hidayətunku itaət kardeədə iyən Aşura ğiyami dəvom doeədə beynəlxalğə istikbariyə ğıvvon zulmkarə siyasətonədə əsir bə milləton ozod …
Maştə ironi paytəxt tehronədə ardəvilıjon huseyniyə heyəton yolə qırdbemon təşkil bəbe. Ardəvilıjon əzadarəti de viyayət iyən mığəddəsə hərəmonku mudafiyə kardə kəsonəsə tojədən əhd baste xoto təşkil bedə ki ğəror heste …
İroni islamiyə inğilabi sepahe pasdaran deyo ğıvvə fars deyoədə bə Səudi Ərəbestanı hərbiyə kəştion ki manevr bərpo karde holədə hestin xəbərdarətiş do bə ironi sərzəminiyə ovon nez nıbon. Ironi sepahe …
İroni islamiyə şura məclisi rəis Əli Laricani votışe:iraği barədə İron İslam Respublika siyasət həmmə qrupon əcumlədə sınni şiə və kırdon miyonədə vəhdəti inkişaf doe iyən çı məmləkəti ərazi təmamiyyətiku mudafiyə …
Məhərrəmə manqi dəme mınosibətiku iyən şəhidon salar həzrət Əba Əbdellah Huseyn(Ə) əzadariyə əyyami mınosibətiku Məşhəd şəhrədə həzrət imom Rıza(ə) pokə hərəmi qınbəzədə bə havzə pərçəmi de siyohə pərçəmi ki matəmi …
İron İslam Respublika kəşfiyyat vəziri votışe: ironi əmniyyəti arəku bardeyu deşmenon həmmə fitnəqərə hərəkəton de məğlubiyyəti dim bə dim bə. Bə İRNA xəbon əsosi ironi kəşfiyyat vəzir seyd Məhmud Ələvi …
İron İslam Respublika mədəniyyət vəzir və cənubi korreya mədəniyyət bədən tərbiyə iyən turizm vəziri muavin 2 tərəfə mədəniyə əlağon inkişaf doe roon barədə muzakirəşon dəvoni. Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi …
Cümə, 30 Sentyabr 2016 21:46

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətib mığəddəsə mudafiyə devranədə ironi islamiyə Respublika silahlinə ğıvvon ğəhrəmanətionku təşəkkurış karde və votışe:silahlinə ğıvvon həmçınan islamiyə faydon iyən ictimaiyəti əmniyyətiku mudafiyə kardeyu hərəkət kardən. Ayətullah İmami …
İroni nat vəzir Əlcəzayer məmləkətdə Opekı məsləhətinə iclosi nəticəku ruzi mande və votışe: zinə Opek bə qıləy nımonə ğərol omə. Bə Şana aqentəti xəbon əsosi Bijən Zənqənə zinə  votışe: Opek …